Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillend van die der burgerlijke en der strafrechtspraak. Zij kan daarom niet aan de tegenwoordige kamers voor burgerlijke en strafzaken worden opgedragen. Naast de bestaande kamers der rechterlijke colleges moeten nieuwe worden opgericht, enkel voor de afdoening van administratieve zaken bestemd. E11 daar de rechtspraak m deze zaken bil den rechter andere kundigheden veronderstelt dan de handhaving van het burgerlijk of het strafrecht vordert, zullen de leden dezer nieuwe kamers (behoudens uitzonderingen, waarover later) dus niet, zooals die der burgerlijke of strafkamers, enkel doctoren 111 de rechtswetenschap, maar tevens doctoren in de staatswetenschap moeten wezen Want het ware verkeerd, de administratieve kamers ook open te stellen voor hen, die enkel het doctoraat in de staatswetenschap behaalden. Meer dan dubieus mag liet toch lieeten, of deze enkel gegradueerden zooveel vertrouwdheid met het privaat- en strafrecht bezitten, als voor de goede handhaving van het publieke recht noodig zal bliiken. En in alle geval plegen zij, na afloop hunner academische studiën, zich nimmer eenen werkkring te kiezen, die hen voor de practiik van liet rechterambt voorbereidt, Zonder gerechtvaardige e verwachtingen teleur te stellen, kan de wet dus doen, wat het belang der rechtspraak vordert: deze trouwens uiterst kleine categorie van gediplomeerden den toegang tot de rechterlijke macht weigeren.

Doctoren in de rechts- en staatswetenschap zullen de administratieve kamers bezetten. Het bezit van het enkel doctoraat m de rechtswetenschap kan dientengevolge niet langer als eemg bekwaamheidsvereisclite voor het lidmaatschap der rechterlijke colleges gehandhaafd blijven. In overeenstemming met de voorwaarden, voor de indeeling m ( e kamers gesteld, bepaalt het ontwerp (B, 0.) II dan ook dat de leden der rechterlijke colleges voortaan of doctoren m de rechtswetenschap of doctoren in de rechts- en staatswetenschap moeten wezen. Zoo erlangt de Kroon de bevoegdheid, naar den eisch der omstandigheden, gegradueerden te benoemen van de soort, als een college van noocle heeft Dat is voldoende. Of zou men, naar het volmaakte strevend, het lidmaatschap der rechterlijke colleges soms onvoorwaardelijk aan het bezit van eenen dubbelen graad willen binden. , • ,

Gewis, de leden van een college zouden dan alle zoowel 111 de administratieve als in de burgerlijke of strafkamer ingedeeld worden. Een dubbele graad is echter kostbaar. Menigeen van %oortrettelijken aanleg staakt,: om financieele redenen zijne academische studiën na het behalen vdn het doctoraat m de rechtswetenschap. En slechte politiek moet het heeten, uitnemende krachten, die zich vooi den staatsdienst beschikbaar willen stellen, financieele beletselen m den weg te leggen. Het getal der dubbel gegradueerden is trouwens o-erinc en zal nog lang gering blijven. En wat ten slotte alles afdoe , voor zoover de deugdelijkheid der rechtspraak betreft is de dubbele g^aad! als absolute voorwaarde voor liet lidmaatschap der rechterlijke

111 Er moethecht gesproken worden door rechters, voor hun taak berekend Meer kan men niet wenschen. Welnu de ontworpen regeling waarborgt de vervulling van dien wensch, al neemt zij ook zoowel

Sluiten