Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor deze vervanging zal de reorganisatie der rechterlijke macht gelegenheid te over bieden; zij zal toch eene geheele opschuiving onder het rechterlijk personeel in haar gevolg medebrengen. Ten aanzien van deze of gene rechtbank mag misschien deze veronderstelling falen. Dan zal tijdelijk, totdat er eene vacature komt, de formatie van het college boven de feitelijk vereischte sterkte moeten worden opgevoerd. Yg. art. 3 Ontw. III en § 3 M. v. T. daarop.

No. 2. Ideëele voordeelen.

Naast deze financieele voordeelen staan andere van ideëelen aard, die nog waardevoller zijn.

Opdracht der rechtspraak op elk gebied aan ééne rechterlijke macht, vergemakkelijkt de regeling van een ingewikkeld onderwerp, van de conflicten, die tusschen uitspraken in burgerlijke, in administratieve en in strafzaken kunnen rijzen. Als de burgerlijke en de administratieve rechter zich in dezelfde zaak bevoegd of onbevoegd verklaren, als de strafrechter een administratief besluit wettig acht, dat de administratieve rechter vernietigt, en in de tal van andere gevallen, waarin een administratief vonnis met een burgerlijk of een strafvonnis in botsing komt, wie zal dan de tegenspraak opheffen?

Waar de administratieve rechter een zelfstandige rechter is, met gelijke rechten staande naast den burgerlijken en den strafrechter, kan slechts de uitspraak van een conflictenliof een uitweg verschaffen. En de inrichting van zulk een conflictenhof baart schier onoverkomelijke moeilijkheden. Daarentegen is, waar de rechtspraak op elk gebied in één hoogste college, in eenen Hoogen Raad samenkomt, die hoogste geleding van de gansche rechterlijke organisatie de natuurlijke rechter voor dergelijke conflicten. Het ontworpen wetboek van administratieve rechtsvordering wijdt aan die conflictenrechtspraak dan ook niet meer dan een stel eenvoudige bepalingen. Yg. B. III. Tit. 4. Ontw.

Nog gewichtiger is een ander voordeel. Zoo ergens, dan is op liet terrein van het publiek recht een rechter noodig- wiens vonnis bij iedereen gezag heeft, Waar het gaat om de toepassing van publiekrechtelijke wetten, kent tekst-exegese immers niet dan heel flauwe grenzen. Onder zekere omstandigheden ten minste kan een publiekrechtelijke wet inhouden, niet wat zij met zooveel woorden uitdrukt, maar wat zij, die op hare uitvoering invloed oefenen, in het licht hunner politieke overtuigingen daarin meenen te lezen. Een rechter, wiens uitspraak niet boven de critiek der hoogste staatsmachten staat, moet echter, op verbeurte van alle aanzien, vroeg of laat eindigen met zich naar de inzichten der machthebbenden te voegen. Om politieke weitsduiding op den duur te kunnen onderdrukken, zal de administratieve rechter daarom met onbetwistbaar gezag moeten kunnen spreken.

Nu ware liet ongetwijfeld mogelijk, een zelfstandigen administratieven rechter op zulk een hoog- plan te verheffen, dat ieder tegen hem opzag. De enkele omstandigheid, dat een gelijkgerechtigde rechter voor burgerlijke en strafzaken naast hem staat, moet evenwel zijn

Sluiten