Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechthebbende mogelijk? In het privaatrecht ja, omdat alle schennis der burgerlijke wet, elke oefening van recht, in strijd met de bepalingen van liet privaatrecht, voor den benadeelde de aanspraak doet ontstaan op herstel, gewoonlijk op herstel in den vorm eener geldpraestatie. Overal waar de burgerlijke wet is overtreden, is derhalve steeds een subjectief-recht hebbende voorhanden. Anders in liet publieke recht. Dat kent zeker in zoo algemeenen vorm den regel niet, dat handelen in strijd met de wet voor den benadeelde een subjectieve aanspraak op herstel doet ontstaan.

Derhalve ontbreekt, als de Overheid hare publieke macht in strijd met de wet doet gelden, doorgaans een rechthebbende. Y\ ie de administratieve rechtspraak als rechtspraak op verzoek van eenen subjectiefrechthebbende construeert, onthoudt bijgevolg den waarborg dier rechtspraak juist, waar de belanghebbende haar het meest van noode heeft: bij onwettige machtoefening.

No. 2. Inconsequente uitbreiding van (le bevoegdheid tot klachte.

Aan hen, die de administratieve rechtspraak op de handhaving van subjectieve rechten, d. z. aanspraken, willen vestigen, ontging (leze leemte niet. Maar in plaats van nu rondweg te erkennen, dat hun stelsel geen afdoende beveiliging tegen administratief onrecht biedt, trachten zij het door invoeging van een nieuw element te redden, /ij ontsluiten de rechtzaal nog voor eene gansch andere categorie van klagers: voor hen, wien in strijd wjet de wet eenei verplichting is opgelegd.

Dat met deze uitbreiding van den kring der klagers de hooggeprezen subjectieve rechten als grondslag der administratieve rechtspraak kort en goed worden prijsgegeven, schijnt hun daarbij te zijn ontgaan, ten minste zij reppen daarvan niet. Eene uitdrukkelijke verklaung is ten deze trouwens wel overbodig. Het feit is notoir. De onwettig belasten of te zwaar belasten komen bij den rechter immers geen handhaving in hunne subjectieve aanspraken vragen. Zulke aanspraken bezitten zii niet. Integendeel, het is juist de Overheid, die machtsbevoegdheid bezit en deze tegen hen op onwettige wijs doet gelden. legen die onwettige machtsoefening vragen zij bescherming. Zij wenden zich tot den rechter, opdat hij de administratieve organen, die m strijd met de wet macht oefenen, binnen de perken der wet terugdnnge.

No. 3 Onbepaaldheid van het stelsel.

Deze uitbreiding van de categorie der klagers past niet in het systeem. Dat is één grief. Het is echter niet de eenige, noch de zwaarste. Tot klagen gerechtigd zijn ook zij, aan wie m strijd met de wet eene verplichting is opgelegd, zoo luidt de uitbreidingsformu e. Wat voor verplichting echter? Eene verplichting om t* doen of om te dulden ? Het moet het een of het ander zijn, een derde is niet

m ifaat het, dan voor een oogenblik eene verplichting om te doen wezen !

Sluiten