Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangig ten gevolge y;ml een tegen dat besluit, die handeling of weigering ingesteld beroep (Artt. 17, n°. 3, en 152 Ontwerp).

De bevoegdheid tot tusschenkomst zou niet veel meer dan schijn zijn, indien de betrokkenen niet wisten of niet weten konden, dat de wetsschennis, waarover zij willen klagen, reeds het voorwerp van een proces is. Daarom beveelt het ontwerp openbare bekendmaking van ingestelde beroepen, hunne verwijzing naar de terechtzitting, hunne beslissing en de aanwending van rechtsmiddelen tegen die beslissing. Tegelijkertijd wordt zoodoende nog het niet geringe voordeel verkregen, dat het publiek op vlugge berechting van, geschillen afdoende controle kan oefenen. Yg. artt. 57 vv. Ontwerp.

§ 26. De gewone rechtsmiddelen.

De rechtbank doet recht behoudens hooger beroep, het hof behoudens beroep in cassatie. Yg. §§ 12 en 19 n°. 1, hiervoor. Daaruit volgt echter niet, dat nu alle uitspraken van rechtbanken zelfstandig appellabel, alle uitspraken van hoven zelfstandig cassabel zijn. Het proces kon toch elk oogenblik worden stop g-ezet, als tegen iedere beslissing, in den loop van een geding gewezen, dadelijk hoogere voorziening openstond. Daarom laat het ontwerp zelfstandig hooger beroep en beroep in cassatie slechts tegen einduitspraken toe, d. i. tegen uitspraken, waarbij het geding wordt afgedaan. Yg. artt. 193 en 221 Ontwerp.

AYelke beginselen beheerschen nu de aanwending dezer rechtsmiddelen ? Zeer eenvoudige ! Het ontwerp gaat uit van de stelling, dat het hooger beroep en het beroep in cassatie het gansche oorspronkelijke beroep aan het oordeel van den rechter in hooger beroep of in cassatie onderwerpen, dat deze hoogere rechters bovendien dezelfde macht hebben als de rechter in eersten of lioogsten aanleg. Slechts in één opzicht bestaat er, voor zoover den cassatierechter betreft, principieel verschil: liij doet recht op de feiten, zooals die volgens het beroepen vonnis vaststaan. Zelfstandig feitelijk onderzoek is hem ontzegd. Daaruit volgt dan weer vanzelf, dat in cassatie geen voorbereidend onderzoek te pas komt en dat de behandeling ter terechtzitting uitsluitend loopt over de toepassing der wet op de feiten, die het aangevallen vonnis bewezen acht.

Het karakter van de benadering in hooger beroep en van die in cassatie is hiermede vastgesteld. Zij zijn eenvoudig eene herhaling van de eerste instantie, zij het, voor zoover het cassatie-proces betreft, alleen eene tot de rechtsvraag beperkte.

De regeling van het rechtsgeding in cassatie en in hooger beroep kan bijgevolg zeer eenvoudig zijn. Zij bestaat in eene toepasselijkverklaring van de procesregels der eerste instantie (artt. 198 vlg., 211 vlg., 226 vlg. en 238 vlg. Ontwerp). Slechts in zoover wordt daarvan, afgeweken, als geëischt wordt door de omstandigheid, dat de zaak reeds eenmaal behandeld is, of dat zij thans wordt behandeld zonder nieuw feitelijk onderzoek. Welke die afwijkingen zijn, blijkt bij de toelichting der artikelen. Yg. Tit. 1 en 2, B. III.

Sluiten