Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen einduitspraken zijn zelfstandig appellabel en cassabel, wordt in den aanhef dezer paragraaf gezegd. Naar twee zijden behoeft deze uitspraak aanvulling. Vooreerst vergunt het ontwerp tegen incidenteele vonnissen en arresten, tegelijk met het beroep tegen hot. eindvonnis of -arrest, liooger beroep of beroep in cassatie in te stellen. Incidenteele vonnissen en arresten, d. z. uitspraken, gewezen in den loop van de behandeling ter terechtzitting, steunen toch op een onderzoek, dat deel uitmaakt van het onderzoek der hoofdzaak. l)e herhaling van dit onderzoek — als beroep tegen de einduitspraak wordt ingesteld •—, biedt dus eene passende gelegenheid, desverlangd ook de incidenteele vonnissen en arresten te herzien. En juist omdat incident en hoofdzaak hier te zamen worden onderzocht, staat ook geene vertraging te vreezen. Yg. artt. 11 en 12.

Dan kent het ontwerp, bij uitzondering, tegen enkele incidenteele beschikkingen (artt. .11 en 12) een bijzonder rechtsmiddel toe. In den regel zoo geaard, dat hoogere voorziening overbodig is, zijn die beschikkingen soms te gewichtig, dan dat zij aan de controle van eenen lioogeren rechter mogen ontsnappen. Daarom vergunt het ontwerp een enkele maal de aanwending van een speciaal rechtsmiddel. Yg, artt. 117 en 128 Ontw. I.

§ 27. De vernietiging van gewijsden wegens nieuwe feiten.

Een gewijsde van den administratieven rechter kan onjuist zijn. Het kan berusten op verkeerde waardeering der wet of der feiten. Dergelijke rechterlijke dwalingen zijn onherstelbaar. Een nieuw beroep op den rechter zou niet baten. De fout vindt hare oorzaak in den rechter zeiven, in zijne feilbaarheid.

Maar de rechter kan ook falen ten gevolge van omstandigheden, buiten hem gelegen. Hij kan recht doen op bewijsmateriaal, dat naderhand onvolledig of onbetrouwbaar blijkt. Bewijsmiddelen, die hij heeft benut, kunnen valsch, bewijsmiddelen, die hij niet kende, kunnen aanwezig geweest zijn. Zoo dikwijls nu, na de behandeling' ter terechtzitting, destijds den rechter onbekende feiten aan het licht komen, die aan de juistheid van zijn gewijsde doen twijfelen, bestaat er groote waarschijnlijkheid, dat de rechter, onafhankelijk van zijn wil, onrecht heeft gepleegd. De oorzaak der dwaling ligt dan buiten den rechter. Een hernieuwd beroep op den rechter kan dus herstel van het onrecht brengen. Daarom moet het geoorloofd zijn. Yg. art. 375 AA . v. Srv. nieuw. Anders miste de administratieve rechtspraak hare liooge bestemming, recht te geven.

()p deze gedachte berust de bevoegdheden der partijen, wegens nieuwe feiten vernietiging van een eindgewijsde te vragen bij den rechter, die het wees (artt. 248 en 249 Ontw.).

De vernietigingsprocedure is zeer eenvoudig geregeld. Zij i,s er tevens op berekend, misbruik van dit buitengewone rechtsmiddel te voorkomen. Het verzoek tot vernietiging- moet namelijk door een advocaat of procureur onderteekend worden (art. 251 n°. 4 Ontw.). Deze verplichte tusschenkomst van eenen rechtsgeleerden raadsman

Sluiten