Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK Y.

Administratie en administratieve rechtspraak.

§ 31. Administratief en rechterlijk beroep. Niet-ontvankelijkheid van het rechterlijk beroep, waar administratief beroep openstaat of open heeft gestaan.

legen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen, kan beroep op eene administratieve instantie openstaan. Zal nu tegen zulke administratief appellabele besluiten, handelingen of weigeringen ook eene klacht bij den administratieven rechter mogen worden ingediend ? Wie ontkennend antwoordt, verplicht hen, die eene rechterlijke beslissing willen uitlokken, vooraf de geheele rij der administratieve inst anti©s t6 doorloopgh. Do wog* naar don roclittër wordt dus langer; hij blijft zelfs versperd, als er geen administratief beroep is ingesteld.

Niettemin zal rechterlijk beroep tegen besluiten, handelingen en weigeringen, die administratief appellabel zijn, onvoorwaardelijk moeten worden uitgesloten. Dat brengt het doel der administratieve rechtspraak mee: zij wil tegen administratief onrecht beschermen. Zoolang de administratie zelve nog waarborgen tegen dit onrecht biedt, is het onzeker, of zij inderdaad wel onrecht plegen zal, gaat liet. daarom niet aan, haar aan rechterlijke controle te onderwerpen.

En niet alleen zoolang administratief beroep openstaat, moet rechterlijk beroep verboden zijn; het moet verboden blijven, ook nadat de termijn voor administratief beroep verstreken is (art, 142 Ontwerp). Immers een van beide ! Of er is administratief geappelleerd. Dan kan tegen de oorspronkelijke weigering of handeling of het oorspronkelijk beshiit niet meer bij den rechter worden opgekomen; de in administratief appèl gegeven beschikking moet dan worden aangevallen. Of er is bij de administratie zelve geen herstel van grieven gezocht. Dan mag de administratie met grond geacht worden niet gegriefd te heb-, ben en mag zij derhalve niet verplicht, worden, voor den rechter te verschijnen.

Daarbij voegt zich een practische overweging. De taak der administratie is administreer en, niet pleiten. Hoe minder zij zich in de rechtzaal behoeft te vertoonen, hoe beter de belangen, haar ter behartiging toevertrouwd, daarbij varen. En hoe geringer de toeloop naar den rechter is, hoe zuiniger de rechtspraak kan worden ingericht. Ook om die reden behoort het rechterlijk appèl te zijn uitgesloten, overal waar administratief beroep openstaat of open heeft gestaan. Die uitsluiting dwingt vooraf bij de administratie zelve recht te zoeken. En zij maakt dus, zoo dikwijls in administratief appèl onrecht wordt hersteld, het rechterlijk appèl overbodig.

Sluiten