Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslissing uer nooiazaaK auiaiigi. i-ran uimiuiuiraijnr .nr^cn.^ ..r stuk is niet noodig; zij spreekt vanzelf. 13e ondervinding leert het.

Een daarmede verwante quaestie vraagt evenwel uitdrukkelijke regeling. De burgerlijke, de administratieve en de strafrechter zullen bevoegd verklaard moeten worden, zoodra zij voor ingewikkelde voorvragen komen te staan, die tot het terrein van eenen anderen rechter beliooren, onder zekere voorwaarden liet geding te schorsen, totdat het praejudicieele geschilpunt door den meer bijzonder daartoe aangewezen rechter is, uitgemaakt. Het Wetboek van Strafvordering is in deze richting reeds voorgegaan (art. 6). Het ontworpen T\ etboek \ an Administratieve Rechtsvordering bevat eene bepaling van dezelfde strekking (art. 159 Ontw.) Een soortgelijk voorschrift zal ook in liet ontwerp eener Invoeringswet als wijziging op het W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden voorgesteld, terwijl art. <i Wetboek van Strafvordering dan tevens zal worden aangevuld.

HOOFDSTUK VII.

Verband tusschen de administratieve rechtspraak en

de rechtspraak in ongevallenzaken.

§ 37. Invloed van de invoering der administratieve rechtspraak op de rechtspraak in ongevallenzaken.

De rechtspraak in ongevallenzaken is een tak der administratieve rechtspraak. Zoodra de gewone administratieve rechter, wiens rechtsmacht algemeen is, zijne functiën aanvaardt, zouden dus, afgezien van bijzondere omstandigheden, de raden van beroep en de centrale raad en daarmede de Beroepswet, die deze rechters organiseert en hunne rechtspraak regelt, ten eenenmale overbodig worden.

De berechting van ongevallenzaken kan evenwel niet zoo maar aan den gewonen administratieven rechter worden overgelaten. De rechtspraak in ongevallenzaken vertoont toch twee bijzondere eigenschappen: zij kent het leekenelement en zij bezit eenige speciale procesregels. De intrekking der Beroepswet zal daarom gepaard moeten gaan met de invoering van eene wet, die het leekenelement op de bereclitino- van ongevallenzaken door den gewonen administratieven ïeclitei denzelfden invloed waarborgt, als het thans krachtens de Beroepswet bezit. En de speciale procesregels, die de procedure in ongevallenzaken eischt, zullen gehandhaafd moeten worden.

Nog in een ander opzicht heeft, de invoering der administratieve rechtspraak invloed op de rechtspraak in ongevallenzaken. De ontworpen administratieve rechtspraak laat in beginsel beroep toe tegen elk besluit en elke handeling of weigering van administratieve organen. Daarentegen kennen de Ongevallen- en de Beroepswet slechts beroep tegen besluiten der Rijksverzekeringsbank en nog maar binnen zekere grenzen. Die beperkingen zullen moeten vervallen. Alle besluiten. handelingen en weigeringen van organen, met de uitvoering der Ongevallenwet belast, van de Rijksverzekeringsbank zoowel als

Sluiten