Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Minister van Binnenlandsche Zaken b.v., zullen voortaan aan beroep onderworpen zijn. Dat eischt liet beginsel, waarop de ontworpen administratieve rechtspraak rust: voor elk administratief onrecht is een rechter.

§ 38. De reorganisatie van de rechtspraak in ongevallenzaken.

Hoe zal nu de rechtspraak in ongevallenzaken aan deze gedachten worden aangepast?

Vooreerst zullen uit de Ongevallenwet al die bepalingen moeten verdwijnen, die het beroep teg'en besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen, met de uitvoering der Ongevallenwet belast, uitsluiten of beperken. Aangenomen, dat dit is geschied, behoort verder vastgesteld te worden, in hoeverre het leekenelement den gewonen administratieven rechter bij het berechten van ongevallenzaken zal steunen.

De grens, die de medewerking van het leekenelement bepaalt, behoort voor alles zeker te zijn. Nu wordt geen zekerder afbakening verkregen, dan door de aanwijzing van het orgaan, welks besluiten, handelingen of weigeringen mede door leeken berecht zullen worden. Het verdient daarom de voorkeur, de medewerking van het leekenelement tot die beroepen te beperken, die gericht zijn tegen handelingen, besluiten en weigeringen van de Rijksverzekeringsbank. Dat dientengevolge enkele op de Ongevallenwet steunende beroepen, zooals b.v. die tegen Ministerieele besluiten, aan de rechtspraak der bijzitters zullen ontsnappen, mag niet te zwaar wegen. Het getal dier uitzonderingen zal zeer gering zijn en zij zullen doorgaans ook een ander karakter bezitten dan de gewone ongevallenzaken. Wat ten slotte alles afdoet, eene nauwkeurige bepaling van de medewerking van het leekenelement is op andere wijs niet te verkrijgen. Een voorschrift als dit bijv.: „In de beslissing van beroepen, ingesteld tegen administratieve besluiten, handelingen of weigeringen, de uitvoering der Ongevallenwet rakend, wordt de rechtbank door bijzitters bijgestaan", ware niet bepaald genoeg. Over de grens van het begrip besluit enz., de uitvoering der Ongevallenwet rakend, kan immers getwist worden.

Over de besluiten, handelingen en weigeringen der Rijksverzekeringsbank zal dus de administratieve rechter, bijgestaan door bijzitters, oordeelen. Of 0111 juister te spreken, daarover zullen de rechtbanken, bijgestaan door bijzitters, recht doen. In de organisatie van den gewonen administratieven rechter nemen de rechtbanken toch de plaats in, die niet die van de raden van beroep in de rechterlijke organisatie der Beroepswet correspondeert. Het. aantal rechters, die niet bijzitters ongevallenzaken afdoen, wordt dus uitgebreid. Ieder arrondissement zal voortaan eenen laagsten administratieven rechter bezitten. En in verband daarmee zal bijgevolg- voor ieder arrondissement een lijst van bijzitters moeten worden aang'elegd. \ oor leekerechters, zoowel als voor reclitzoekenden is dit een voordeel. De afstand tot de rechtzaal wordt kleiner.

Nog in een ander opzicht werkt de opdracht der rechtspraak in

Sluiten