Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet geding. De practijk heeft aangetoond, dat deze indeeling voor een proceswet de voorkeur verdient.

TITEL I.

Artt. 1 en 2. Yg. § 2 n°. 1 hiervoor.

Artt. 3, 4 en 5. Yg. | n°. 2 en art. 8 Ontw. De woorden „als zoodanig-" in de artt. 3 en 4 doen duidelijk uitkomen, dat liet hier enkel gaat om besluiten, handelingen en weigeringen van administratieve organen, optredend als Overheid.

Art. 7. Yg. artt. 74 en 76 Ontw.

Art. 8. Vg. § 2 n°. 2.

Artt. 11 en 12. Dank zij deze begripsbepalingen kon de redactie van menig artikel eenvoudiger zijn. Yg. bijv. de artt. 42 vlg., 94, 193 vlg., 221 vlg., 248 en 262 Ontw. Zie ook § 26 hiervoor.

Artt. 13 en 14. Vg*. § 4.

TITEL II.

Artt. 15, lid 1, en 17. Vg. § 20 n°. 1 en art. 52 Beroepsw.

In den loop van het g'eding' kunnen derden partij worden (art. 152 Ontw.). Zij heeten medeklagers, omdat zij naast den klager staan. Vg. art. 17 n°. 3 Ontw.

Het ontwerp spreekt van rechtsgeding. Twistgeding is een tautologie, die verzuimt uit te drukken, waarop het juist aankomt: het rechtelijk karakter van het geding.

Artt. 15, lid 2 en 3,, en 16. Vg. § 20 n°. 2.

Art. 18. Administratieve organen, zooals oommissiën voor een speciaal doel ingesteld, fung-eeren somtijds slechts tijdelijk. Er kan dus een klacht worden ingediend tegen besluiten, handelingen of weigeringen van organen, die reeds hebben opgehouden te bestaan of hangende het proces ophouden te bestaan. Er moet dan door den rechter een ander orgaan kunnen worden aangewezen, om het standpunt der Overheid te verdedigen.

Art. 20 24. Vg. § 22 en de artt. 54, 55 en 64 Beroepsw. Art. 24 ontheft Ministers van de verplichting, telkens een speciale machtiging te geven. Vg. bij art. 23, lid 2, Ontw. de bepaling van art. 113, lid 3, Ontw.

TITEL III.

Artt. 25—27. Yg. art. 61 Beroepsw. en art. 163 W. v. Strafv. Ook op de partijen is de verplichting tot verschijnen gelegd. Wel is, omdat zij niet tot spreken gehouden zijn, daarmede niet verzekerd, dat de rechter nu ook van de partijen het licht, ontvangen zal, dat zij hem geVen kunnen. De kans op inlichtingen van den kant der partijen

Sluiten