Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt daardoor echter ongetwijfeld verhoogd. Zwijgen in tegenwoordigheid van den rechter valt zwaar.

De artikelen 192 en 444 W. v. Strafv. moeten in verhand hiermede aangevuld worden.

Art, 28. Yg. art. 57 Beroepsw. Ambtshalve is door ambtelijk vervangen. Yg. artt. 117 en 128 Ontw.

Art. 29. Yg. art. 58 Beroepsw. I)e bepaling van art. 296 houdt verband met art. 103, n°. 1 Ontw. Art. 58, lid 2, Beroepsw. was te ruim.

TITEL IV.

Artt. 30—36. De procedure bij wraking en verschooning is zoo eenvoudig mogelijk geregeld. Vg. artt. 66 en 67 Beroepsw.

In art. 30, n°. 9, is ook de commissaris eener naamlooze vennoot^ schap, die partij is in liet geding, wraakbaar verklaard.

TITEL V.

Art. 37. Soms moet de terechtzitting, tot goed begrip van het geschil, gehouden worden, waar de tot het geding betrekkelijke feiten hebben plaats gehad.

Artt. 38 en 39. Vg. artt. 68 en 117, lid 2 en 3, Beroepsw.

Art. 40. Vg. art. 114, lid 2, Beroepsw. en art. 61 TY v. B. Rsv.

Art. 41. Vg. art. 112 Ontw. en art. 69 Beroepsw.

TITEL VI.

Art. 42. Vg. art. 72, lid 2, Beroepsw. en art. 275 Ontw.

Art. 43. Vg. art. 11 Ontw. en art. 71 Beroepsw.

Lid 2. De ondervinding heeft geleerd, dat de uitspraak ter terechtzitting van beschikkingen, zooals bijv. die van art. 94 Ontw. (art. 86 Beroepsw.) nutteloozen last veroorzaakt. Te minder bezwaar bestaat er tegen de opheffing der uitspraak ter terechtzitting, omdat de partijen volledige afschriften van alle uitspraken ontvangen (art. 46 Ontw.).

Lid 3 brengt eene dringend noodige vereenvoudiging.

Artt. 44 en 45. Vg. art. 114 Beroepsw. en artt. 60 en 61 Wetb. v. B. Rsv.

TITEL VII.

Art. 46. Vg, art. 116 Beroepsw. Het maken van een uittreksel baart, naar de ondervinding leerde, meer last dan liet verzenden van een volledig afschrift.

Lidi 2 is vooral voor den klager van belang. Vg. art. 86, lid 2, Beroepsw. — Lid 3 bespaart den griffier nutteloozen arbeid.

Sluiten