Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 47—50. Vg. artt, 56 en 115 Beroepsw. Onbeperkte openbaar lieid der processtukken zou misbruikt kunnen worden. Daarom vergunt art. 48, onder zekere voorwaarden, aan eene partij, eene rechterlijke beschikking uit te lokken, die de openbaarheid der tot bewijs dienende bescheiden opheft.

In art. 47 zijn de partijen met name vermeld.

Art. 49 stelt den griffier onder de controle van den rechter.

Art. 50 spreekt ook van de executie van een uitspraak. Ten gevolge van art. 46 Ontw. heeft art. 50 Ontw. alleen belang, als een partij het haar gezonden afschrift verliest,

TITEL VIII.

Art. 51. Lid 1 en 2. Vg. art. 74, lid 1, Beroepsw.

Lid 3. l)e kennis van den dag der verzending is meermalen Voor de partijen van belang. Vg. artt. 55, 99, 210, 237 enz. Ontw.

Art. 52. Vg. art. 74, lid 2, Beroepsw.

Art 53. Lid 1. Vg. artt. 80, lid 3; 87, lid 7; 91, lid 5, Beroepsw. Dikwijls teekenen de partijen hare zendingen niet aan. Eene kennisgeving van den dag der ontvangst is dan niet minder gewenscht.

Lid 2. Vg. artt. 80, lid 4 en 5; 87, lid 8, en 91, lid 4, Beroepsw. De bepaling is algemeen gemaakt.

Artt. 54 en 55. Vg. art. 74, lid 3—5, Beroepsw.

Art. 56. Geadresseerden van onbestelbare zendingen worden door de openbare bekendmaking der onbestelbaarheid met de zending in kennis gesteld.

Artt. ijt 59. Vg. § 25. De bekendmaking, bedoeld in art. 59, stelt de bet-lokkenen in staat, zoo spoedig niog'elijk verwijzing der zaak naar eenen hoogeren rechter te vragen. Vg. artt. 60 vlg.

TITEL IX.

Art. 60 vlg. Vg. § 19, n°. 3.

AHt. 63 en 66. Vg. artt, 70, lid 2, en 93a. Ontw. (R. O,) II.

TITEL X.

Art. 70. Vg. art. 75 Beroepsw.

Art. 71. Art. 118 Beroepsw. is te beperkt. Vgr art. 34, lid 2, Ontw.

Artt. 72 en 73. A g. artt. 102, lid 3, en 73 Beroepsw.

Sluiten