Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 108. Yg. art. 65 Beroepsw.

Art. 109. Vg. art. 966 n°. 1; 97, lid 1—3, Beroepsw.

Art. 110. Yg*. art. 97, lid 4, Beroepsw.

Art. 111. Yg. art, 95 Beroepsw. Art. 111, lid 2, Ontw. tracht naar bezuiniging-.

O O

Art. 112. Yg. art. 69 Beroepsw.

Art. 113. Yg. art. 100 Beroepsw.

Art. 114. Yg. art. 122, lid 2, Beroepsw.

Art. 115. Yg. artt. 98 en 117, lid 3, Beroepsw.

Art. 116. Yg. art. 117, lid 1 en 2, Beroepsw. j°. art, 40, lid 2, Ontw.

Art. 118. Yg. art. 124 Beroepsw.

Art. 119. Yg. art. 99 Beroepsw.

Art. 120. Yg. art. 30, n°. 1, Beroepsw. i°. art, 28, lid 2, en art, 11, n°. 4d, Ontw. (E. O.) II.

Art. 121. Vg. art. 92 Beroepsw. De behandeling wacht niet op het verstrijken van den termijn voor het instellen van beroep bij den rechter. Vg. artt. 144 en 160 Ontw. en § 25 hiervoor.

Art. 122. Vg. art. 101 Beroepsw., welke tweede lid te eng is. Het derde lid van art. 122 Ontw. is aangevuld met een voorschrift, waarvan de practijk de wenschelijkheid aantoonde.

Art. 123. Vg. art. 103, lid 1, Beroepsw.

Art. 124. Vg. art. 103, lid 2 en 4, Beroepsw. Het derde lid van dit artikel bleek nutteloozen last te A7eroorzaken.

Art. 125. A oor zoover zulks mogelijk is, dient, gezorgd, dat het proces leidt tot de behandeling van het geschilpunt, waarover de klager den rechter wil laten oordeelen. Natuurlijk mogen nocli de eisehen eener g'oede reclitsbedeeling nocli de belang-en van den verdediger aan dit streven worden opgeofferd. Maar daarvoor waakt art, 125 meer dan voldoende.

Art. 126. Vg. art. 65 Beroepsw. en artt, 107 n°. 3 en 108 Ontw. De in artikel 65 Beroepsw. g'eregelde bevoegdheid is van het gerecht op den voorzitter overgebracht. De ondervinding leerde de noodzakelijkheid dezer wijziging. Yg. teil slotte art, 180, lid 2, Ontw.

Art. 127. Vg. art. 102, lid 4 en 5, Beroepsw.

Art. 12-8. Yg. art. 59 Beroepsw. en artt. 117 en 46 Ontw.

Sluiten