Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 129. Yg. art. 102, lid 1 en 2, Beroepsw. en art. 72 Ontw. Art. 129, lid 3, Vult een© leemte aan.

Art. 130. Vg. art. 104, lid 2 en 3, Beroepsw.

Art. 131. Yg. art. 104, lid 1, 7 en 8, Beroepsw.

Art. 132. Yg. art. 104, lid 5 en G, Beroepsw.

Art. 133. Yg. art. 105 Beroepsw.

Art. 134. Yg. art. 104, lid 4, Beroepsw.

Art. 135. Het ontwerp onderscheidt schorsing voor bepaalden en voor onbepaalden tijd. Vg. artt. 159—161. Zie ook art. 108 Beroepsw.

Het tweede lid van art. 135 Ontw. maakt nieuwe oproepingen deigetuigen enz. overbodig.

Artt. 136 en 137. Vg. artt. 70 en 106 Beroepsw.

Art. 139. Yg. art. 145, lid 2, Grondwet.

Art. 140. Het diplomatiek verkeer met andere Staten kan bezwaarlijk aan rechterlijke inmenging onderworpen worden.

Art. 141. De uitsluiting van het beroep tegen maatregelen, die enkel praeparatoir zijn, snijdt ijdele klachten af. l)e bevoegdheid, het definitieve besluit aan te vallen, waarborgt toch volle bescherming tegen administratief onrecht.

Art. 142. Yg. § 31.

Art. 143. De bepaling is, heel streng genomen, misschien overbodig. Besluiten, die administratief ingetrokken, vernietigd of gewijzigd zijn, bestaan niet meer; zij kunnen dus of in liet geheel niet meer of niet meer in hun oorspronkelijken vorm het voorwerp eener klacht zijn.

Art. 144. Yg. § 25.

Art. 145. Deze bepaling is niet meer dan een toepassing van het algemeener artikel 144 Ontw. Zij wil herhaling van liet debat over de wettigheid van liet temiitvoergelegd en reeds door den rechter wettig verklaard besluit afsnijden.

Art. 146. Middellijk zon, bij gebreke van zulk een voorschrift, de termijn voor het instellen van beroep tegen besluiten, die tenuitvoergelegd worden, belangrijk verlengd worden.

Artt. 147—151. Vg. art. 83, lid 3, Ontw.

De bevoegdheid, schorsing der tenuitvoerlegging van een aangevallen besluit uit te lokken, is een der gewichtigste bevoegdheden, den klager in dit Wetboek toegekend. Zij stelt hem in staat, dikwijls onherstelbaar nadeel af te wenden.

Sluiten