Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 149 en 150. Het verzoek tot schorsing kan in den loop van de behandeling der zaak ter terechtzitting, het kan ook vóór den aanvang daarvan worden gedaan. In liet eerste geval worden de partijen, voor zoover aanwezig, dadelijk gehoord; in het andere worden zij, zoo noodig, opgeroepen. In beide gevallen vormt de behandeling der schorsing- echter een incident, afgescheiden van het onderzoek der zaak zelve; in beide gevallen beslist de rechter dus bij beschikking". Zoo moest bepaald worden, opdat de rechter niet in het eene geval bij arrest of vonnis, in het andere bij beschikking over de schorsing' zou recht doen. Yg. art. 11 Ontw.

Artt. 152- 158. Yg. § 25.

Art. 154, lid 2. De bewijslevering moet herhaald worden.

Artt. 156 en 157. Vg. artt. 149 en 150. -— De beslissing des rechters kan zulk eene wijziging brengen m den stand van het geding-, dat de uitspraak op het incident dient afgewacht (art. 156, lid 2.) •— Zoolang- zij niet gevoegd zijn, worden de gedingen afzonderlijk behandeld. Een verzoek tot voeging, in den loop van de openbare l>ehandeling der te voegen gedingen gedaan, is dus niet wel bestaanbaar. Voor zoover voeging betreft, heeft dus steeds, zoo noodig, oproeping der partijen plaats (art. 157, lid 2).

Art. 159. Alleen een geschilpunt van burgerlijk, administratief of strafrecht, waarover reeds een g-eding aanhangig is, vormt een reden voor schorsing voor onbepaalden tijd. Yg. art. 6 TY v. Strv.

Art. 160. Yg. | 25.

Art. 161. Yg. §§ 34 en 33.

Artt. 163 en 164. Yg. artt. 156 en 157 Ontw.

Artt. 166—168. Yg'. art. 62 Beroepsw.

Art. 169. Yg. § 23, derde en vierde beginsel. Deskundigenverklaringen zijn naast bewijsmiddelen genoemd, omdat zij eigenlijk geene bewijsmiddelen zijn. Yg. art. 110 Beroepsw.

Art. 170. Yg. art. 110, lid 1, slot, Beroepsw. Art. 170, n°. 2 en lid 2 Ontw. opent de gelegenheid, zonder verkorting van de prooessueele rechten der partijen, recht te doen op schrifturen, ten aanzien waarvan art. 1225 niet is toegepast.

Art. 171 vlg. Soms is de administratie door bewijsvoorschriften gebonden. Yg. b.v. art. 15 der wet van 9 Mei 1902 (Staatsblad n°. 117) tot toekenning van eenige bevoegdheden aan de besturen van waterschappen enz. Dan behoort ook de administratieve rechter zich aan die bewijsregels te houden.

Verordeningen van gemeenten, waterschappen enz. bieden echter niet voldoende waarborgen, dat zij slechts deugdelijk gemotiveerde

Sluiten