Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 209 en 210. Vg. artt, 98 en 99 Ontw. De behandeling in eersten aanleg kan reeds zooveel licht over de zaak verspreid hebben, dat vertoogschriften een overbodige fraaiigheid zouden wezen.

Art. 211. Yoor de uitzondering van de artt. 100 en 121, lid 2,

vg. artt, 209 en 210 Ontw.

De toepasselijkheid van afdeeling 4, titel 3, B. II volgt reeds uit

^ Axf1 2n'n°V' 1. De voordracht der zaak (art. 123 Ontw.) zou slechts noodeloos ophouden.

N°. 2. Vg. art. 124 Ontw. en art, 120 n°. 4, Beroepsw.'

X°. 3. Vg. art. 246 W. v. Strafv.

Artt. 212 en 214—216. Deze bepalingen binden het oordeel over de ontvankelijkheid van liet hooger beroep aan soortgelijke voorschriften als ten aanzien van de ontvankelijkheid van het oorspronkelijk beroep gelden. Vg. artt, 138, 178—182 Ontw.

Art. 217. Ingevolge dit voorschrift neemt de rechter, bij de 1seoordeeling van het oorspronkelijk beroep, de artt. 178, 1(9, 183 i in acht, Vg. art. 125 Beroepsw.

Bij de beraadslaging over het hooger beroep, bepaaldelijk over de ontvankelijkheid daarvan, moet de rechter zich naar art. 188 Untw. oiedragen. De toepasselijkheid van dit voorschrift, gelijk zij uit art. 217 volgt, reikt echter niet verder dan tot beoordeeling van he "oorspronkelijk beroep. Daarom is art. 188, met zooveel woorden, overeenkomstig toepasselijk verklaard.

Art. 218. Vg. art, 247, lid 2, W. v. Strafv. en art, 126, lid 1, Beroepsw.

TITEL II.

Art. 221. Vg. || 12, 19 en 26 hiervoor en artt, 193 en 12 Ontw.

Artt. 222—237. Vg. artt. 194—202, 204—210 Ontw. Art. 90 (= 203) is niet herhaald. Vg. art, 238 n°. 3 Ontw.

Art. 238. Vg. art. 211 Ontw. De uitzondering der artt. 125 -134 volgt uit den aard van het cassatie-proces: het is een onvolledige instantie, bewijslevering heeft niet plaats. Daarmede hangt ook samen de niet-vermelding van de afdeelingen 2 en 9, titel 3, Boek II.

Artt. 239—243. Vg. art. 212—215 en 217 Ontw.

Art. 244. Deze bepaling is noodzakelijk, omdat den hoogen raad de bevoegdheid tot feitelijk onderzoek ontzegd is.

TITEL III.

Artt. 248 vlg. Vg. | 27 en de artt. 127 vlg. Beroepsw.

Sluiten