Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Acliter artikel 12 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a. De bezoldigde leden der regterlijke magt, die voor hun leven of tot wederopzeggens benoemd zijn, worden door Ons ontslag-en, zoodra zij den vollen ouderdom van 65 en, voor zoover de leden van den hoogen raad, den procureur-generaal, de advocaten-generaal, den griffier en de substituut-griffiers bij dezen raad betreft, dien van 70' jaren bereikt hebben.

Artikel 5.

De laatste woorden van het tweede lid van artikel 14: „en griffiers" worden gelezen:

, griffiers en substituut-griffiers

Artikel 6.

Het tweede lid van artikel 18 wordt gelezen als volgt:

oor de behandeling van administratieve en strafzaken heeft geene vacantie plaats.

Artikel 7.

In artikel 19 worden de woorden: „en regtbanken" gelezen:

, regtbanken en kantongeregten

Artikel 8.

De slotwoorden van artikel 23: „als advocaat of procureur werkzaam is, of geweest is" worden gelezen:

als advocaat, procureur, raadsman of gemagtigde werkzaam is, of geweest is

Artikel 9.

Aan artikel 28 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

Het is hun verboden, hetgeen zij, oordeelende in administratieve zaken, als zoodanig te weten gekomen zijn, verder bekend te maken dan voor de vervulling hunner werkzaamheden gevorderd wordt. Deze \ ei bodsbepaling- geldt ook voor de griffiers en degenen, die hen vervangen.

Artikel 10.

In aitikei 30 wordt liet woord: ..alsmede" °'elezen *

Ö *

alsmede hunne samenstelling en

Sluiten