Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4Gb. Als leden der burgerlijke en der strafkamers worden de regters aang'ewezen, die den graad van doctor in de regtswetenschap bezitten.

Als leden der administratieve kamers worden de regters aangewezen, die den graad van doctor in de regts- en in de staatswetenschap bezitten.

Met toestemming van Onzen Minister van Justitie kan bij de samenstelling der kamers van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel worden afgeweken.

Artikel 18.

In het eerste lid van artikel 47 vervallen de slotwoorden:

,, , welke ten hoogste vijf in getal zullen kunnen zijn voor elke regtbank"

Aan dit artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende :

Ing-eval van ziekte of belet van eenen regter, die als lid eener kamer moet optreden, wordt hij bij voorkeur vervangen door eenen regter of regter-plaatsvervanger, die den in artikel 46S voor het lidmaatschap dier kamer vereischten graad bezit.

Artikel 19.

Achter artikel 47 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 47a. Ingeval van ziekte of belet van den griffier, wordt hij, bij gebreke van eenen substituut-griffier, vervangen door eenen beeedigden klerk ter griffie.

De beeedigde klerken ter griffie worden door de regtbank tot wederopzegg-ens benoemd. Zij moeten den vollen ouderdom van 23 jaren bereikt hebben en leggen, alvorens in bediening te treden, den door Ons vast te stellen eed (belofte) af.

Beëedigde klerken ter griffie, die niet eenen graad bezitten, als in artikel 48 bedoeld, zijn niet bevoegd, den griffier ter teregtzitting te vervangen.

Artikel 20.

Artikel 48 wordt gelezen als volgt:

De ïegters van de arroiidissements-reg'tbanken en de regters-plaats\ et vangers, benevens de griffiers en de substituut-griffiers moeten, onverminderd de vereischten bij de grondwet voorgeschreven, op eene Itijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandsche universiteit den graad van doctor m de regts- of in de regts- en in de staatswetenschap nebben bekomen.

De regters, griffiers en regters-plaatsvervangers moeten bovendien den vollen ouderdom van 25, de substituut-griffiers dien van 23 iaren bereikt hebben. J

Sluiten