Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 21.

Achter artikel 48 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49. De officieren en substituut-officieren van justitie moeten, onverminderd de vereischten bij de grondwet voorgeschreven, op eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandsche universiteit den graad van doctor in de regtswetenschap hebben bekomen.

De officieren moeten bovendien den vollen ouderdom van 25, de substituut-officieren dien van 23 jaren bereikt hebben.

Artikel 22.

Achter artikel 59 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 59a. De arrondissements-regtbauken vonnissen in administratieve zaken met één lid.

Artikel 59b. Zij nemen in eersten aanleg en behoudens liooger beroep kennis van het beroep tegen besluiten, handelingen en weigeringen van administratieve organen, voor zoover de kennisneming daarvan niet aan de geregtshoven is opgedragen.

Artikel 23.

Artikel 61 wordt gelezen als volgt:

Eene bijzondere wet regelt de samenstelling der geregtshoven, alsmede de jaarwedden der leden van en der ambtenaren bij die hoven.

Artikel 24.

Achter artikel 61 worden vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 61a. De geregtshoven zijn ingedeeld in eene of meer burgerlijke, eene of meer administratieve en eene of meer strafkamers.

Artikel 61/;. Als leden der burgerlijke en der strafkamers worden de raadsheeren aangewezen, die den graad van doctor in de regtswetenschap bezitten.

Als leden der administratieve kamers worden de raadsheeren aangewezen, die den graad van doctor in de regts- en in de staatswetenschap bezitten.

Met toestemming van Onzen Minister van Justitie kan bij de samenstelling der kamers van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel worden afgeweken.

Artikel 6 Ie. Ingeval van ziekte of belet van eenen raadsheer, die als lid eener kamer moet optreden, wordt hij bij voorkeur vervangen door eenen raadsheer, die den in artikel 615 voor het lidmaatschap dier kamer vereischten graad bezit.

Artikel 61</. Ingeval van ziekte of belet van den griffier, wordt

Sluiten