Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverminderd de vereischten bij de grondwet voorgeschreven, sedert ten minste tien jaren op eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandsche universiteit den graad van doctor in de regts- of in de regtsen in de staatswetenschap hebben bekomen; zij moeten tevens den vollen ouderdom van 35 jaren bereikt hebben.

De substituut-griffiers moeten, onverminderd de vereischten bij de grondwet voorgeschreven, eenen gelijken graad bekomen en den vollen ouderdom van 25 jaren bereikt hebben.

Artikel 33.

Achter artikel 86 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 87. De procureur-generaal en de advocaten-generaal moeten, onverminderd de vereischten bij de grondwet voorgeschreven, sedert ten minste tien jaren op eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandsche universiteit den graad van doctor in de regtswetenschap bekomen hebben; zij moeten bovendien den vollen ouderdom van 35 jaren bereikt hebben.

Artikel 34.

Achter artikel 93 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 93a. De hooge raad, oordeelende in administratieve zaken, neemt in eersten aanleg en zonder hooger beroep kennis van de beroepen, die in eersten aanleg ter kennisneming van de arrondissementsregtbanken en de geregtshoven staan, voor zoover deze beroepen naar hem ter afdoening worden verwezen.

Hij neemt, oordeelende in administratieve zaken, verder in hooger beroep kennis van de beroepen, die in hooger beroep ter kennisneming van de geregtshoven staan, voor zoover deze beroepen naar hem ter afdoening worden verwezen.

Artikel 35.

In artikel 97 worden de woorden: ,,en van strafvordering" gelezen:

, van strafvordering en van administratieve regtsvordering

Artikel 3G.

De aanhef van artikel 99 : „De hooge raad vernietigt" wordt gelezen :

De hooge raad, oordeelende in burgerlijke of strafzaken, vernietigt

Artikel 37.

Artikel 100 wordt gelezen als volgt:

Behoudens de gevallen, waarin volgens de wet een ander getal raadsheeren vereischt wordt, vonnist de hooge raad steeds met vijf raadsheeren.

Sluiten