Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 47, lid 2. Deze bepaling waarborgt, dat, ook bij verhindering van eenen rechter, het beginsel van art. 466 zooveel mogelijk blijft gelden. De in het eerste lid vervallen woorden betreffen een onderwerp, dat in de wet, regelend de samenstelling der gerechten enz., thuis behoort.

Art. 47a. De invoering der administratieve rechtspraak zal de werkzaamheden der griffiers belangrijk doen stijgen. Herhaaldelijk zal het daarom kunnen voorkomen, dat de griffier door een ander vervangen moet worden. Tenzij men liet personeel der griffiën belangrijk wil uitbreiden, dient er dus hulppersoneel beschikbaar gesteld te worden. In aansluiting aan art. 33 R. O. en art. 2, lid 1, wet 2G Mei 1841 (,Staatsblad n°. 18) tracht art. 47a de noodige plaatsvervangers te verschaffen.

Het derde lid van art. 47a, waakt voor het aanzien der terechtzitting-en.

Artt. 48 en 49. Yg. § 15 n°. 4 en 0 t. a. pl. Daar de ambtenaren van het openbaar ministerie buiten de administratieve rechtspraak staan, behoeven zij slechts den graad van doctor in de rechtswetenschap te bezitten.

Art. 59a. Yg. § 15 n°. 4 en G t. a. pl.

Art. 59&. Yg. §§ 2, 12, 19 n°. 1 t, a. pl.

Art. 61. De tegenwoordige bepaling, in art. G1 vervat, wordt ■— gewijzigd — verplaatst naar de wet, regelende de samenstelling der gerechten en de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren. Ook de staat, in art. Gl, lid 3, oud, E. O. bedoeld, vervalt. Yg. art. 2 en 22, Ontw. III. De jaarwedden worden opnieuw geregeld; zij ondergaan verhooging. —• Zoo zullen ook de artt. 83 en 110 E. O., oud, in de nieuwe wet op de samenstelling der gerechten en de salarieering der rechterlijke ambtenaren worden opgenomen. In één wet (vg. artt. 30 en 4G IJ. O.) worden dan de samenstelling van alle gerechten en de wedden van al het rechterlijk personeel geregeld.

Art. 61a. Yg. art. 46a Ontw. (E. O.) II en § 15, n°. 4 en 5 t. a, pl.

Artt. 61 è en 61c. Yg. artt, 466 en 47, lid 2, Ontw. (E. O.) II.

Art. 61 d. A g. M. v. T. op art. 47a hierboven.

Artt. 64 en 64a, Yg. artt. 48 en 49 Ontw. (E. O.) II. In art. 64 oud zijn geene andere wijzigingen gebracht, dan de alternatieve eisch van doctoraat in de rechts- of in de rechts- en in de staatswetenschap.

De redactie van de artt. 64 en 64a nieuw is dezelfde als die van artt, 48 en 49 nieuw. Yg. § 15, n°. 3—5 t. a. pl.

„Licentiaat" is in de artt. 64 en 64a nieuw geschrapt. Yg. art. lila, lid 2, Ontw. (E. O.) II.

Artt. 70 en 71. Vg. §§ 2, 12 en 19, n°. 1 en 3, t. a. pl.

Sluiten