Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP VAN WET

(Klassen en samenstelling der gerechten en jaarwedden der rechterlijke ambtenaren en beambten.)

Wij WILHELMINA, bi.j de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassatt, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, in verband met de regeling eener algemeens administratieve rechtspraak, de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissement*-rechtbanken en de kantongerechten, en de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede de klassen der rechtbanken en kantongerechten opnieuw geregeld moeten worden;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en niet, gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

De samenstelling van den hoogen raad, benevens de jaarwedden der leden van en ambtenaren bij dien raad worden vastgesteld als volgt:

1 president f 8 000

ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder .... - 6 000

ten hoogste 15 raadsheeren, ieder ...... 5 000

1 procureur-generaal - 8 000

ten hoogste 3 advocaten-generaal, ieder ... - 5 000

1 griffier - 5 000

ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder ... - 2 500

Artikel 2.

De samenstelling der gerechtshoven, benevens de jaarwedden der ïeden van en ambtenaren bij die gerechtshoven worden vastgesteld als volgt:

Sluiten