Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Tweede klasse.

De kantongerechten, die door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur als zoodanig worden aangewezen.

1 kantonrechter i 2 500

1 griffier -1500

ten hoogste 4 kantonrechters-plaats vervangers zonder

1 1 1 • 1 O

bezoldiging'.

III. Derde klasse.

De kantongerechten, die door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur als zoodanig worden aangewezen.

1 kantonrechter f 2 200

1 griffier 1200

ten hoogste 3 kantonrechters-plaatsvervangers zonder bezoldiging.

Bij de kantongerechten van alle klassen:

ambtenaren van liet openbaar ministerie, ieder f 1 500

Artikel 5.

Onze Minister van Justitie maakt telkens om de 10 jaar in de " Cilerl"ndsche Staatscourant eene lijst openbaar, aanwijzende voor ieder kantongerecht het aantal burgerlijke en strafzaken, dat in de laatst voorafgegane 10 kalenderjaren gemiddeld per jaar bij dagvaarding is aanhangig gemaakt.

De m het eerste lid bedoelde lijst, wordt voor de eerste maal vastgesteld vóór den dag, waarop deze wet in werking treedt. Zij loopt over de 10 kalenderjaren, die aan liet jaar, waarin deze wet in werking treedt, onmiddellijk voorafgaan.

Deze lijst bevat geene opgaven omtrent de kantongerechten te Amsterdam, te Rotterdam en te 's-Gravenliaye.

o

Artikel 6.

Als kantongerechten der eerste klasse worden door Ons aangewezen i e kantongerechten, bij welke blijkens de laatst openbaar gemaakte 111 het voorgaande artikel bedoeld, gemiddeld per jaar meer dan 400 burgerlijke zaken zijn aanhangig gemaakt.

Als kantongerechten der tweede klasse worden door Ons aangewezen de kantongerechten, bij welke blijkens de laatst openbaar gemaakte lijst, m het voorafgaand artikel bedoeld, gemiddeld per jaar 400 of minder en meer dan 200 burgerlijke zaken zijn aanhangig gemaakt.

Sluiten