Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 17.

11e hulpschrijvers ter griffie worden door liet rechtscollege, bij hetwelk, of den kantonrechter, bij wien zij werkzaam zijn, benoemd, geschorst en ontslagen.

Zij worden benoemd op eene aanbeveling van den betrokken griffier.

De hulpschrijvers ten parkette worden door den ambtenaar van het openbaar ministerie, te wiens parkette zij werkzaam zijn, benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 18.

De schrijvers ter griffie en ten parkette ontvangen uit 's Rijks kas eene jaarwedde.

Aan de hulp schrijvers ter griffie kent het rechtscollege, dat, of de kantonrechter, die hen benoemt, voor zooveel noodig, uit de toelage voor kleine onkosten eene belooning toe.

Aan de hulpschrijvers ten parkette kent de ambtenaar van het openbaar ministerie, die hen benoemt, voor zooveel noodig, uit de toelage voor kleine onkosten eene belooning toe.

Artikel 19.

De reglementen van openbaar bestuur, bedoeld in artikel 19 der wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, regelen de jaarwedden en belooningen der rechterlijke beambten, hunne dienstplichten, het op hen te oefenen toezicht, den door hen af te leggen eed (belofte), de vereischten, voor hunne benoeming gevorderd, het aantal schrijvers, dat ten hoogste bij ieder gerecht kan worden aangesteld, benevens hetgeen verder, ter uitvoering der artikelen 15 tot en met 18, regeling behoeft.

Overgangsbepalingen.

Artikel 20.

Onverminderd het in het volgend artikel bepaalde, ontvangt de rechterlijke ambtenaar, die ten tijde van de inwerkingtreding dezer wet reeds in eene rechterlijke betrekking werkzaam is, de jaarwedde, waarop hij in die betrekking, overeenkomstig de bepalingen der wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79), zooals die bij latere wetten is gewijzigd, aanspraak heeft, indien en zoolang deze wedde liooger is dan die, welke hij overeenkomstig de bepalingen dezer (nieuwe) wet zou ontvangen.

Artikel 21.

De ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kantongerechten, die ten tijde van de inwerkingtreding dezer wet als zoodanig werkzaam zijn, ontvangen de jaarwedde, waarop zij als zoodanig overeen-

Sluiten