Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ an deii hoogen raad, de hoven en de rechtbanken ? Ten aanzien van de ambtenaren van het openbaar ministerie is iedere onzekerheid vrij wel uitgesloten. De invoering- der administratieve rechtspraak heeft op hunne werkzaamheden geenerlei invloed. Het tegenwoordig aantal of het maximaal aantal dier ambtenaren ondergaat, met het oog op de invoering dier rechtspraak, dus geene wijziging. Slechts zal hier en daar een minimum vervallen.

Maar hoe groot zal het getal leden dezer gerechten zijn ? En hoeveel griffie-ambtenaren zullen zij tellen?' Wat den hoogen raad en de hoven aangaat, is het antwoord spoedig gegeven. Er moeten bij die colleges drie kamers van 5, resp. 3 leden gevormd worden. Vg. artt. 72 en 100 Ontw. (K. O.) II. Op zijn minst zal het maximaal aantal leden dus 15, resp. 9 behooren te bedragen. De voorzichtigheid gebiedt echt eis iets verder te gaan. W aar de werkzaamheden zeer omvangrijk zijn of kunnen worden, moet reserve-personeel kunnen worden aangesteld. Toor den hoogen raad, voor de hoven te Amsterdam en 's-Gra\ enhag^e en voor de overige hoven is daarom liet maximum aantal leden op 18, resp. !•> en 11 gesteld. En in verband met de vermeerdering, die liet aantal kamers ondergaat, zal ten slotte uitbreiding van liet griffie-personeel niet 1 substituut-griffier mogelijk moeten zijn. Yg. artt. 1 en 2 Ontw. III.

^ En welke wijziging zal de samenstelling- der rechtbanken ondergaan ? Er worden bij de rechtbanken administratieve kamers, uit één lid bestaande, gevormd. \ g. art. 59a Ontw. (E. O.) II. Het maximaal aantal rechters en substituut-griffiers zal derhalve met één verhoog-d moeten worden. Dat is ten minste de regel, want voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zal op '2 nieuwe rechters en substituut-griffiers gerekend moeten worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de toevloed van administiatieve zaken bij deze drie rechtbanken toch zeer sterk zijn. Vg-, art. 3 Ontw. III. Ten slotte zal het maximum-personeel der rechtbank te Amsterdam nog om eene bijzondere reden verhoogd moeten worden (1 vice-president, 2 rechters, 1 substituut-officier, 1 snbstituutgiiffier). De werkzaamheden van dit college dreigen namelijk in de naaste toekomst zoo te zullen vermeerderen, dat liet aantal der burgerlijke of strafkamers zal moeten worden uitgebreid.

Ivan echter voor de rechtbanken niet deze wijziging alleen volstaan worden? De tegenwoordige wet, regelend de samenstelling enz. der gei echten, van 9 April 18i i (Staatsblad n°. 79) deelt de rechtbanken in 2 klassen in en geeft aan de hoog-ere klasse niet alleen eene grootere maximale, maar ook eene grootere verplichte minimale samenstelling. Dientengevolge zijn er onder de tegenwoordige rechtbanken eerste klasse Rotterdam, Amsterdam en Den Haag blijven hier buiten rekening —, aan wie eene lioogere organisatie gewaarborgd is, dan zij met het oog op den door haar verrichten arbeid behoeven of te eenio-er tijd zullen behoeven. Er zijn ten minste rechtbanken tweede klasse, die met minder personeel hetzelfde werk verrichten, als deze of gene rechtbank eerste klasse.

Dat mag zoo niet blijven en dat is dan ook zoo niet gebleven. Het ontwerp breekt namelijk overal, behalve waar het noodzakelijk te ver-

Ontw. Adm. Rechtspr. jj

Sluiten