Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vullen plaatsen geldt (president, officier en griffier), met het stelsel <ler verplichte minimale samenstelling: er Worden enkel maxima gesteld. De samenstelling van eene rechtbank eerste klasse kan dus, naar mat© de door haar te verrichten arbeid vermindert, tot die eener rechtbank tweede klasse worden teruggebracht. Ag. art. 1 der «et van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79) en art. Ontw. III.

Ten slotte de kantongerechten. Over hunne samenstelling is geen verschil van meening mogelijk. Een kantonrechter, een ambtenaar van het openbaar ministerie en een griffier zijn steeds noodig. Vg. echter M. v. T. op art. 14 Ontw. (R. 0.) II.

§ 3. De toekomstige feitelijke samenstelling der gerechten.

Het ligt in liet voornemen van den ondergeteekende, na de invoering der nieuwe wetgeving, de colleges slechts de bezetting te geven, die^zij voor de richtige vervulling hunner taak noodwendig behoeven. Dit blijkt het best uit den vergelijkenden staat, die hieronder volgt. Dat de cijfers, aangevende de toekomstige feitelijke bezetting, slechts eene raming zijn, behoeft zeker geen betoog.

Ter vollediger toelichting zijn ook de tegenwoordige en toekomstige maximale samenstelling vermeld.

No. 1.

regen~ Toekomstige le^en" Toekomstige „ , woordige . , woordige foifomlf(1

Hooge Raad. b maximale feitelijke

bezetting. , ,.J bezetting.

bezetting. bezetting. 1 '

President 1 1 * 1

Vice-president 1 " ^

Raadsheeren 14 1,r> ^

Proe.-generaal 1 '

Adv.-generaal •' ^

Griffier 1 1 ^

Subst.-griffiers 2 3 2 2 .1 3

I'

De Hoo^e Raad zal feitelijk ten minste 15 leden moeten tellen. Hij zal toch uit verschillende personen drie kamers moeten kunnen vormen.

Sluiten