Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 8.

Ovpricp rechtbanken ° ï- toekomstige .. toekomstige

uverige recmoanKen W00rdige . , woordige ., ....

. maximale . .... feitelijke

eerste klasse. maximale beze,tj feitelijke bezeUj

bezetting. bezetting.

j -

President 1 1 1 1 1

Vice-president .... 1 1 1 0 a 1

Rechters 5 6 4 ü 5 4 a 6

Officier 1 1 1 1

Subsi-officieren .... 2 2 1 a 2 0 a 2

Griffier 1 1 1 1

Subst.-griffiers 2 3 1 a 2 0 & 3

Deze rechtbanken zullen ten deele een rechter en een substituutgriffier meer krijgen. Daarentegen zullen andere hare tegenwoordige samenstelling behouden of slechts met eenen rechter of eenen substituut-griffier versterkt worden. Hier of daar zal bovendien misschien di' plaats van eenen rechter, eenen vice-president, eenen substituutofficier of -griffier onvervuld kunnen blijven. Met het oog op den arbeid, door sommige rechtbanken der 2e klasse verricht, schijnt zuiniger samenstelling van een of meer dezer rechtbanken niet onbereikbaar.

No. 9.

Tegen- _ , Tegen „ . .

Rpohthanken Toekomstige ,. loekomstige

Keent Dan Ken woordige . , woordige . .. ....

s maximale feitelijke

tweede klasse. maximale bezetting feitelijke bezetting

bezetting. bezetting.

President 1 1 1 1

Rechters 5 6 3 a 5 3 a 6

Officier 1 1 1 1

Subst.-officieren .... 1 1 1 0 a 1

Griffier 1 1 1 1

Subst.-griffiers 1 2 1 0 a 2

Gedeeltelijk zullen deze rechtbanken eenen rechter èu eenen substituut-griffier of enkel eenen rechter öf substituut-griffier meer bekomen. Aan den anderen kant zal - - de redactie van art. 3 Ontw. III vergunt dit — hier of daar wellicht te eeniger tijd de plaats van substituut-officier of -griffier onvervuld kunnen blijven.

Sluiten