Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechterlijk ambtenaar tocli niet financieel nadeelig werken. Daarom laat art. 11 de tweejaarlijksche verhoogingen onafgebroken doorloopen, zoo dikwijls een rechterlijk ambtenaar tot eene nieuwe, gelijk bezoldigde rechterlijke betrekking wordt benoemd. De rechter te Middelburg of de substituut-officier aldaar, die bijv. na 8 jaar dienst rechter te Leeuwarden wordt, zal dus, wat- zijn financieelĀ» aanspraken betreft., niet achteruit gaan. Xa nog twee jaren te Leeuwarden als rechter gefungeerd te hebben, zal hij het maximum van f 4000 ontvangen.

Wat bij den overgang naar eene gelijk bezoldigde betrekking geldt, moet eveneens rechtens zijn, als de rechterlijke ambtenaar tot eene nieuwe, lager bezoldigde betrekking benoemd wordt. Het gaat toch niet aan, bijv. den rechter eener rechtbank eerste klasse, die, na twee jaar dienst, lid eener rechtbank tweede klasse wordt, van liet financieele voordeel te versteken, dat die twee jaar dienst hem gebracht zouden hebben, wanneer liij van den aanvang af bij eene rechtbank tweede klasse was aangesteld geweest. Om die reden spreekt art. 11 tevens van betrekkingen, aan welke eene lagere aaiivangsjaarwedde verbonden is dan aan de ten tijde der nieuwe benoeming bekleede.

Art. 12. Dienstjaren, in eene vroegere betrekking doorgebracht, 'tellen ter berekening van de wedde, aan de nieuwe betrekking- verbonden, niet mede, als de aan de nieuwe betrekking verbonden aanvang swedde hooger is dan die, welke aan de vroegere betrekking was verbonden. Wie tot eene nieuwe betrekking wordt geroepen, aan welke eene lioogere aanvangswedde is verbonden, is toch zeker, na eenige jaren dienst tot een hooger maximum op te klimmen, dan in de vroegere betrekking bereikbaar was. Absolute verwaarloozing van de vroegere dienstjaren zou evenwel tot hardheid leiden in al die gevallen, waarin het ten tijde der nieuwe benoeming genoten salaris meer bedraagt dan de aanvangswedde, aan de nieuwe betrekking verbonden. De bevordering zou dan eene tijdelijke vermindering van inkomsten medebrengen. Die tijdelijke vermindering van inkomsten nu sluit art. 12 uit. Het handhaaft het salaris, in de vroegere betrekking genoten, totdat de aanvangswedde, aan de nieuwe betrekking verbonden, ten gevolge van de tweej aarlijksche verhoogingen, boven de ten tijde deinieuwe benoeming genoten wedde is gestegen. Een rechter, die, na het tot een salaris van f 3800 gebracht te hebben, vice-president wordt, begint dus als vice-president - niet met f 3500 maar met f 3800. En eerst na vier jaar dienst als zoodanig zal hij f 3900 (f 3500 + 2 x f 200) ontvangen.

Art. 13. Yg. Ā§ 7 Memorie van Toelichting. Ontw. III.

Art. 14. Als een rechterlijk ambtenaar tot eQne nieuwe betrekking wordt geroepen, aan welke een met de jaren stijgende aanvangswedde is verbonden, kan de diensttijd, in de vroegere betrekking doorgebracht, op het bedrag der in de nieuwe betrekking genoten wedde van invloed zijn. De artikelen 11 en 12 bepalen dien invloed. Zij gaan daarbij van de veronderstelling uit, dat ook aan de vroegere betrek-

Sluiten