Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers dezes zijn mede verschenen:

OUDEMAN-LIPMAN I)e HSTéderlandselie "\\retboekeii benevens de Grondwet en eenige andere Wetten, Besluite1!, en Reglementen (.Inleidingen — Verwijzingen — Literatuur)

Vijfde opnieuw bewerkte druk, dooi Mr. P. Bauitüin

Gebonden f 4.90. — Ieder deel afz. ing. ƒ1.25, geb. ƒ1.75

Weekblad voor de Rechtspraak

der On ge vallen ver? iker ing'

Redacteur: Mr. W. 11. M. WERKER, Grif F. v. d. Centi. Raad v. Beroep

Prijs, per post, per jaargang ƒ6.—

Bevat: Pnofdariilieleïi, Rechtspraak van den Centraimi Raad en van de Raden van Beiot,, Berichten uit Binnen- cn Buitenland, Tijdschriftpnbespreking, Mededeelingen enz.

—-x 4-x- .

RAA13 VAN STATE

Afdeeling: Geschillen van Bestuur Verzameling van de beslissingen der l.r.ogste Admin; Rechtsmacht

Prijs per vel druks ƒ 0.25 Verschijnt sinds 1861 Alfabetisch Uittreksel 1 861 —1 900, f 7.—

->*HK£.«or -

Bassecour Caan (Jhr. Mr. J. J. de Ia), Handleiding tot dekennis

van het Administratief recht in Nederland, 3 gedeelten ... ƒ 10.50

Hartman Jz. (II. O.), Bestuur en Administratie der gemeenten in Nederland. 2e druk. 2 dln, ing. ƒ 1 ! —, geb ,. 15.50

Helm (<i. L. van den), De Gemeert"-Administratie. 2a druk.

2 dln, ing. ƒ 9.25, geb 10.—

Jonge (Jlir. Mr. W. A. C. de), Administratie en Justitie. . . . „ 1.50

Admin. Rechtspraak in hoogste ressort voor het Rijk . . „ 1.25

Levy (Mr. J. A J, AntirevolutionnairStaai. recht: Admin. Rechtspraak „ 5.—

Rocliussen (Jhr.), Nijverheid en Overheid 3.—

Verslag üer Staatscommissie benoemd bij Kon. Besl. van 16 Sept. 1891 n° 14, tot voorbereiding der uitvoering van de voorschriften der Gror:'wet, aangaande de regeling van de Administratieve Rechtspraak. Met 6 bijlagen (Officieele Uitgave) 1.—

Vernoert's Klapper op de Wetten c:iz betr. het Administratief burgerlijk bestuur. 2e herz. lruk, dv.or H. G. Haktman Jz., onder

toezicht van Mr. E. L. v. Emden, 5 dln ,. 34.75

Werker (Mr. W. 11. M.), De Rechts; raa £ van den (• ntraïen Raad van Beroep in zake 's Rijks Ongevalle; -Yerzekeri:\t. Deel T, 1903 „ 5.—

Deel II, 1904, per vel druks „ 0.25

Sluiten