Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neel lijkt, bijv. alle werkwoorden op oir onregelmatig zijn. De traditie was, zegt Herckenrath, de werkwoorden op oir, die als recevoir vervoegd werden, als regelmatig te beschouwen. Maar schreef Robert niet reeds vóór of althans gelijktijdig met H.: ceux de la troisième conjugaison sont irréguliers (p. 236)? In 1907 was H. echter zoover nog niet, zooals uit z'n dictionnaire blijkt. Het alleronregelmatigste werkwoord — omdat het onder geen der vier klassen op er, ir, oir of re onder dak te brengen is — wordt door geen van beiden geregistreerd: 't werkwoord (se) fiche — puisqu'il faut 1'appeler par son nom —, wel vermeld in den N. L. I.: „II existe un infinitif populaire fiche, au lieu de ficher... Le participe passé est fichu, plus souvent que fiché." De voorbeelden zijn voor't grijpen, want aan populariteit laat het niets te wenschen over. En is foutre van wege je m'en fous ook niet onregelmatig?

Bekend is de regel van Herckenrath § 49: Met être of avoir worden vervoegd:

1°. Veel werkwoorden die 'n verandering van toestand aanduiden, zooals vieillir, rougir, blanchir, cesser, changer ') enz.

2°. Sommige werkwoorden, die van beteekenis veranderen, naarmate ze avoir of être hebben, zooals demeurer, convenir, échapper.

Dit laatste drukt Robert beter, althans gelukkiger, uit door te zeggen: „Parmi les verbes qui admettent les deux auxiliaires, il y en a qui présentent deux acceptations dont chacune demande son auxiliaire spécial." Onder de voorbeelden vindt men, evenals bij Herckenrath: cette faute (ce mot) m'a échappé [= ontgaan] en cette faute rn'est échappée [= ontvallen]. Voor m'a échappé geen bewijsplaatsen en toch zijn er allercurieuste, daar ze lijnrecht tegen de theorie, — ook van Van Duyl — ingaan. Jammer dat Nyrop niet compleet verschenen is. Men oordeele:

*) Zie hierover vooral Robert p. 246 met zeer juiste opmerkingen!

3

Sluiten