Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nunniken, de Urbanieten, do Theresianen, de Clarissen, enz., en richtte eene religiekas op, waarin men de inkomsten der afgeschafte kloosters zou stoeten en daarmede de jaarwedden hunner leden betalen.

Het was door deze voorschrijving, dat het jaar nadien, de priorij van Corsendonk werd vernietigd.

De kanunniken teekenden wel verzet aan tegen dien onrechtvaardigen maatregel, doch niets mocht het onmeedoogend bevel van den keizer verzachten. De ontbinding hunner kloosterlijke samenleving greep plaats op den derden Paaschdag 1784 ; zij moesten den weg der ballingschap inslaan ; alleen werd hun toegestaan naar vrije verkiezing over hunne meubelen te beschikken, dewelke zij dan hier en daar verkochtten, en waarvan er vele naar Turnhout werden gevoerd. De Staat was nu meester der priorij. Zoo wij een vlugschrift (1) mogen gelooveu, eenige korte jaren na de afschaffing uitgegeven, waren er alsdan in het klooster, een prior, acht priesters en twee leekebroeders (2). De bisschop van Antwerpen en aanzienlijke mannen der Kempen, rieden hun pogingen aan te wenden om weder in bezit der priorij te komen en terug te keeren, wat hun voorzeker zou gelukt zijn, was het niet nu, dan ten minste tijdens of na de Brabantsche omwenteling. Maar was hun kloostergeest verslapt, men zou het haast denken ; al deze aansporingen bleven vruchteloos en tot op onze dagen heeft het koorgezang der Augustijnen geen weerklank meer gevonden in de kerk van Corsendonk's priorij.

(1) Brief over de herstellinge van Corssendonk, Klooster der Tianoniken Regulieren bij Turnhout. Brief van Walterus van Gierle aan zijne medebroeders. (Verwijtsclirift van 7 blz. druks in 12°. Zonder datum, noch drukplaats, waarschijnlijk eenigc jaren na de afschaffing gedrukt). — Mij medegedeeld door E. II. Van Mechelen, pastoor te Ravels. — Hem weze hartelijk dank.

Men kan ook nog belangrijke stukken nagaan over Gorsendonk's goederen, na zijne afschaffing, in de Staatsarchieven te Antwerpen : Etablissements Beligieux, nos 443, 444, 446. — In diezelfde stad in het Provinciaal Archief berusten ook nog eenige akten en cijnsboeken van Gorsendonk, Ais 1394-1760. — Jacobs, Inventaris, I, bl. 131. — Alsook in het Staatsarchief te Brussel, zie men : Cliambre des comptes (supplément) n°s 30740 — 30741, 30742, 47901 — 47904, 47698 ; waarin er meermaals gesproken wordt over de pensioenen die men aan de kanunniken uitdeelde.

(2) Welv., Gesch. v. Cors. d. II bl. 189, zegt 18 priesters, 3 leekebroeders,