Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze ter aarde besteld, o. a. de familie Pappermann, en de streng geloovige Joden blijven vasthouden aan die oude methode.

Over de wettelijke bepalingen, die zoowel ten onzent als in andere beschaafde landen van kracht zijn, enten doel hebben het regelmatig en ongestoord verloop van de lijkontbinding te waarborgen, zal hieronder nog afzonderlijk worden gehandeld. Hier kan alvast worden medegedeeld, dat bij ons te lande de duur eener rotting, d. i. de tijd, benoodigd voor het volkomen vergaan van een lijk, op hoogstens tien jaar wordt gesteld.

Het kan echter voorkomen, dat door eigenaardige omstandigheden storingen intreden in het normaal verloop van het rottingsproces en dientengevolge afwijkende verschijnselen aan het licht treden.

Zoo zijn meerdere voorbeelden bekend van mummificeering of indroging van lijken, wanneer door de werking van bijzondere luchtstroomingen of wegens andere oorzaken, betrekkelijk snelle verdamping van het lijkenvocht plaats vindt.

In dit verband worde hier gewezen op den beroemden grafkelder onder de kerk te Wieuwerd in Friesland, de crypte onder de kerk van Thom, den grafkelder van het klooster de Kruisberg bij Bonn en meer anderen —, waarin de lijken tot mummies uitdrogen.

Bij de lijken, die in bedoelde kelders worden geplaatst, vindt, evenals bij andere lijken, rotting plaats, doch deze tast bijna uitsluitend de ingewanden aan, zonder gelegenheid te vinden zich ook over de verdere lichaamsdeelen uit te strekken. Men vindt deze bij de mummies terug in eene stuctuurlooze zwartachtige massa, die de helft van de buikholte vult. Alvorens echter de lagere organismen de spieren zijn binnengedrongen of liever daarin bijzondere veranderingen hebben veroorzaakt, is hun door indroging het bestaan onmogelijk gemaakt.

Voorts is het bloed uit de aderen getreden en dit geeft bij de mummie de roodbruine kleur der huid, die zich om de spieren spant. Ofschoon door de indroging de spieren aan massaverliezen, blijft toch de vorm van het lichaam bewaard.

In deze ingedroogde en breekbaar geworden spiermassa's vindt geen rotting meer plaats, en in verband daarmede geeft

Sluiten