Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar die onvolkomen verbranding het gevolg was van een te kleinen brandstapel, gold het voor eene familie voor schande, indien een lijk niet ten volle verbrand, doch slechts geschroeid (semicombustus of ambustus) was.

Voor de armen was de brandstapel eene plaats, waar zij het niet verder dan tot den rang van semicombustus konden brengen.

Martialis spot daarom:

»Quattuor conscripti portabant sibi cadaver,

Accipit infelix qualia mille rogus."

Het Romeinsche volk maakte zich vroolijk over deze brandstapels en noemde ze spottenderwijze culinae (keukens).

Tot groote voldoening van het volk troffen de keizers Tiberius, Caljgula en Nero het bijzonder slecht op hun brandstapels. Aan alle drie werd dan ook de twijfelachtige eeretitel van »semicombustus" toegekend.

Hebben we hierboven, bij de vermelding der Japansche verbrandingsmethode, reeds een eerste bescheiden stap gezien op den weg, die ten slotte tot den modernen lijkverbrandingsoven, zooals wij dien kennen, zou leiden, niet in eens, maar langs wegen van geleidelijkheid is het punt bereikt, waarop we de lijkverbandingstechniek oogenblikkelijk geplaatst zien.

Aan den thans gebruikten siemens-oven zijn de zoogenaamde moffelovens voorafgegaan. Zoo werd voor de eerste lijkverbranding te Milaan op 22 Januari 1876 gebruikt een oven van Palliceretti. Verbrand werd het lijk van een zekeren Abert Keller, die voor die verbranding bij testament 10.000 lire had bestemd. De plechtigheid werd door ongeveer 1300 personen bijgewoond, terwijl de lijkrede werd gehouden door Pini.

Een andere inrichting, gebaseerd op hetzelfde systeem, was die van Prof. Brunelli. Hierbij werd echter het bezwaar ondervonden, dat men halverwege de operatie den moffel moest openen en de lijkresten oprakelen, wilde men een volledige verassching bereiken.

Practisch werd het vraagstuk, om de incineratie met een minimum hoeveelheid brandstof, zonder verspreiding van hinderlijke gassen te bewerkstelligen, het eerst op afdoende wijze opgelost door den ingenieur Siemens, directeur van de gasfabriek

2

Sluiten