Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezelfde oorzaak, die in de hondsgrot te Puzzuoli bij Napels bij een hond bedwelming en bij voortgezette proef den dood teweegbrengt, deed ook in sommige gevallen een in graven binnendringenden persoon (lijkroover) bezwijmd ter aarde vallen.

Ik moet evenwel in dit verband opmerken, dat, waar de begraving naar goede eischen is geschied, deze rottingsgassen niet blijven hangen, om de eenvoudige reden, dat ze op goed aangelegde en goed onderhouden kerkhoven onmiddellijk na hun ontstaan, door de zuurstof van de lucht in den goed permeabelen bodem worden geoxydeerd.

Slechts eenmaal heb ik op een overladen kerkhof een eigenaardigen reuk van rottende lijken meenen waar te nemen. In een ander geval, waar dat ontwijfelbaar duidelijk was, bleek een gescheurde deksteen van een grafkelder de oorzaak te zijn van deir waargenomen minder aangenamen geur.

Naast het hygiënisch motief is in den strijd tegen de lijkbegraving ook nog een economisch naar voren gebracht. Het betreft de beslaglegging op den grond door de kerkhoven.

Op deze kwestie is vooral de aandacht gevestigd door een geschrift waarin wordt betoogd, dat voor elk graf, zuinig berekend, 4,5 M3. plaatsruimte noodig is. Zonder dat het noodig is ons hier in verdere beschouwingen te verdiepen, kunnen we dan ook onmiddellijk toegeven, dat de begrafenis in de aarde een belangrijke plaatsruimte vordert, welke bij toepassing der lijkverbranding nagenoeg geheel kan worden uitgespaard. Men houde echter wel in het oog, dat van het hier bedoelde voordeel slechts sprake kan zijn bij een zeer algemeene toepassing der crematie. Terwijl bij het betrekkelijk schaarsch gebruik van het crematorium de kosten der verbranding nogal hoog loopen, zouden bij massagebruik die onkosten blijven beneden die van het begraven in den grond.

Toch komt deze kwestie, wanneer men er rekening mede houdt, dat onze tijd in het teeken van het electrisch verkeer staat, wat als van zelf tot dure grondprijzen leidt, in een eenigszins gewijzigd licht te staan.

De gemakkelijke wijze, waarop in den nieuweren tijd een

Sluiten