Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen van een algemeen bindend voorschrift in de door hen voorgestane richting.

Immers met hun eigen beginsel zouden ze in strijd geraken door aan de voorstanders van begraving het recht op dezen vorm van lijkbestelling te ontzeggen. Maar staat men enkel voor de keus eener facultatieve lijkverbranding, kan deze slechts als uitzonderingsvorm gelden naast de begraving, waaraan de groote meerderheid de voorkeur geeft, dan zijn de voordeelen, aan het eerstgenoemde proces verbonden, toch zeker niet zóó overwegend, dat men de voorstanders van begraven, mits dit aan goede en voldoende eischen beantwoordt, lastig behoeft te vallen.

En men vergete tevens niet, dat verplichte lijkverbranding ook niet onder alle omstandigheden uitvoerbaar zou zijn, dat ze ons juist dan in den steek zou laten, wanneer ze, als b.v. bij oorlog en groote epidemieën, het noodzakelijkst zoude zijn.

Wel heeft men in zoodanige omstandigheden de verbranding in massa beproefd, evenwel zonder veel resultaat. Men heeft van verplaatsbare crematoria gebruik gemaakt en heeft zelfs kleine scheepjes gebouwd met een daarop geplaatsten verbrandingsoven. Met behulp van deze inrichtingen zou men dan binnen enkele dagen duizend en meer lijken kunnen verbranden. Maar wat beteekenen deze cijfers bij de massaslachtingen van den modernen oorlog?

Nog eens het middel faalt hier. Want op die wijze zal men slechts tot gedeeltelijke en geenszins tot totale verbranding der lijken kunnen geraken. Wij weten immers dat indertijd Crèteur heeft gepoogd de lijken in de massagraven te Sedan te verbranden, doch het resultaat was zoo onvoldoende, dat de Duitsche Regeering officiéél tegen deze lijkenmishandeling is opgekomen. Ook van de uitkomsten, tijdens dezen oorlog in België met lijkverbranding verkregen, wordt niets vernomen; wat wel grond oplevert voor de veronderstelling, dat ze onbevredigend zijn uitgevallen.

Waar we ons hier bezig houden met het pro en contra van de lijkverbranding, dienen we volledigheidshalve ook even stil te staan bij een ten gunste der lijkverbranding aangevoerd

Sluiten