Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de hierboven aangehaalde gevallen, die er, natuurlijk, slechts enkelen zijn uit de zeer velen, die in de literatuur over dit onderwerp zijn bewaard, blijkt met verrassende duidelijkheid, van welke overwegende beteekenis zij zijn geweest om op het duistere punt van het'onderzoek een helder licht te werpen. Bij een te vellen oordeel over het vóór en tegen der crematie behoort dan ook onze volle aandacht te worden geschonken aan hetgeen in het algemeen van de exhumatie als toelichtingsen bewijsbron mag worden verwacht.

Zooals reeds eerder werd gezegd, is de tijd, benoodigd voor het totaal vergaan van een lijk, niet bijzonder lang. Toch kan wegens bijzondere omstandigheden het onderzoek van een lijk vele jaren na den dood (na 10, 50, zelfs 100 jaren) soms nog goede vruchten opleveren.

Ik denk hier aan schedels, uit voorhistorische tijden dagteekenende, die nog de sporen dragen van operaties, die er op toegepast zijn, maar ons ook in staat stellen betrouwbare conclusies te trekken voor zooveel de doodsoorzaak betreft. Zoo laten b.v. lues en tuberculose op de beenderen sporen achter, waaruit tot de aanwezigheid dier ziekten ante mortem kan worden geconcludeerd. In onvergankelijkheid worden de beenderen door nagels en haren voorbijgestreefd, en er zijn gevallen voorgekomen, waarin losse haren van afwijkend type, die men op een lijk vond, het bewijs van verkrachting leverden.

Van dit laatste misdrijf gesproken, zij hier nog het volgende medegedeeld, niet om de waarde der exhumatie te illustreeren, maar enkel om in het licht te stellen, tot welke uitkomsten een scherp lichaamsonderzoek soms vermag te leiden.

Een jong meisje was onteerd; men had verdenking op een bepaald persoon, doch het afdoend bewijs was niet te leveren. Bij het onderzoek aan den lijve van den verdachte werd tusschen glans en praeputium een klein fragment van een blad gevonden, dat bij microscopisch onderzoek van een Amerikaanschen eik afkomstig bleek te zijn. En daarmede was het gezochte bewijs geleverd. Het meisje toch was verkracht geworden in een boschje van Amerikaansch-eiken hakhout.

Kan de exhumatie alzoo in tal van gevallen het middel zijn

Sluiten