Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch leert de praktijk, dat het langer aantoonbaar blijft dan verwacht werd; en het is Dragendorff en Zillen dan ook gelukt nog na 4 maanden cyaankali in een lijk aan te toonen.

Naast de tot nu toe genoemde vergiften van alcaloïdische of glucosidische natuur hebben wij verder nog stil te staan bij de giftige organische zuren en phenolen.

In de eerste plaats bij het oxaalzuur.

Onmiddellijk na den dood maakt vergiftiging met dit zuur zich kenbaar door etsingen en soms perforaties van de intestinale tractie. Evenwel zijn deze verschijnselen betrekkelijk spoedig na den dood, in geval van exhumatie dus, niet meer waar te nemen. De aanwezigheid van het gift kan dan echter nog langs chemischen weg worden opgespoord. Kobert deelt mede, dat Vitali het nog na 9 maanden in rottend vleesch heeft kunnen aantoonen.

Carbol en lysol zijn twee teerprodukten, die betrekkelijk dikwijls voor vergiftiging met doodelijken afloop worden gebezigd. Eerstens zijn ze gemakkelijk te verkrijgen en in de tweede plaats is de giftwerking veel grooter dan men in het algemeen wel denkt. Zelf heb ik een vergiftigingsgeval onderzocht, waarbij het slachtoffer hoogstens 15 k 25 gram ruwe carbol binnen had gekregen. Bij dit soort vergiftiging behoeft men echter slechts zelden van exhumatie gebruik te maken. Immers de doordringende reuk van het carbol wijst hier onmiddellijk het spoor, terwijl verder gebruik tot een niet misdadig doel vrijwel als uitgesloten moet worden beschouwd.

Er zijn gevallen bekend, dat een onderzoek naar de aanwezigheid van carbol nog na 27 en 57 dagen positief resultaat opleverde.

De anorganische vergiften geven uit hun aard minder aanleiding tot de vraag, of opsporing ervan na den dood nog mogelijk is. Aangezien de reacties meer positief zijn, bestaat er minder gevaar voor verwisseling, terwijl vervluchtiging of verandering door rotting is uitgesloten.

Daartegenover staat echter, dat de meeste der giftige metalen ook als medicamenten worden gebruikt, zoodat, is de aan-

Sluiten