Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbranden, voor heeft. Immers kan niet alleen het anatomisch onderzoek na de crematie geen resultaat meer opleveren, rnaar ook van de vergiften kunnen er slechts enkele in de lijkenasch worden aangetoond. Dit bezwaar tegen de crematie wordt door hare voorstanders in den laatsten tijd dan ook grif toegegeven, doch zij willen het trachten te ondervangen door aan het verlof tot lijkenverbranding de volgende voorwaarden te stellen.

i°. Doodschouw door een geneeskundige.

2°. Mededeeling door den behandelenden geneesheer van de vermoedelijke doodsoorzaak, met bijgevoegde verklaring, dat een aanslag op het leven van den persoon in kwestie is uitgesloten.

3°. In gevallen van plotselingen dood met onbekende oorzaak en zoo dikwijls zelfmoord kan worden vermoed, verplichte volledige medische sectie.

4°. Het lijk moet acht dagen boven aarde hebben gestaan, alvorens te mogen worden verbrand.

5°. De asch van het verbrande lijk moet bewaard blijven.

6°. Sectie, zoo dikwijls de overledene daartoe den wensch te kennen heeft gegeven, en voor onmondigen steeds.

Met de hierboven opgesomde eischen stemmen, althans in hoofdzaak, overeen de beveiligingsmaatregelen, door Duitsche en Fransche geleerden noodzakelijk geacht om ook bij toepassing van lijkverbranding het onontdekt blijven eener eventueel voorafgegane misdaad uit te sluiten.

Om mij tot een enkele te bepalen, Sèverin Icard, als arts verbonden aan het crematorium te Marseille, oordeelt in zijn geschrift: »le problème médico-légal de la crémation" (Archives d'anthropologie criminelle) dat sectie van het lijk noodzakelijkerwijs aan de verbranding moet voorafgaan. Tevens wil hij door punctie de gal en de urine aan het lijk onttrekken, om deze te bewaren.

Men zal wel niet willen beweren, dat deze eischen te laag zijn gesteld, doch wil men eenige zekerheid hebben tegen het verborgen blijven eener misdaad wanneer deze mocht hebben plaats gehad, dan kan toch ook niet met minder worden volstaan.

Sluiten