Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i°. Aan de voordeelen, waarop de voorstanders der crematie den nadruk leggen, valt uit hygiënisch oogpunt geen al te hooge waarde toe te kennen. Goed aangelegde kerkhoven leveren geen gevaar op, zelfs niet in gevallen van besmettelijke ziekten.

2 . Het economische motief wordt eveneens zeer overdreven voorgesteld, omdat bij de verbetering der verkeersmiddelen voor opdrijving der aanlegkosten van kerkhoven geen gevaar bestaat.

3°. Bij enkel facultatieve lijkverbranding ontbreekt voldoende beveiliging tegen uitbreiding van besmettelijke ziekten. Slechts algemeen verplichte crematie zou in staat zijn deze te verschaffen.

4°. Met het oog op te stellen gerechtelijke en sociale eischen, moet lijkverbranding alleen dan toelaatbaar worden geacht, indien zeer strenge maatregelen worden getroffen, om te voorkomen, dat eventueele misdaden tengevolge der crematie spoorloos zouden worden uitgewischt.

Als slotwoord van dezen arbeid, die, wijl de mij beschikbaar gelaten tijd zeer beperkt was, verre van volledig heeft moeten blijven, meen ik niet beter te kunnen doen dan door hier eene aanhaling te ontleenen aan Minucius Felix, uit den tijd der Antoninussen, waar deze over het onderwerp, dat ons bezig houdt, een twistgesprek laat voeren door een heiden ter eene, en een christen ter andere zijde.

De heiden, onder den naam van Caecilius door den schrijver ten tooneele gevoerd, bespot het christelijk dogma van de toekomstige verrijzenis der dooden met de volgende woorden:

«Dubbele dwaasheid! aan hemel en sterren, die wij verlaten juist zooals wij ze gevonden hebben, den ondergang aan te kondigen, en aan ons zeiven, die zooals wij geboren worden, ook weder vergaan, na gestorven en vergaan te zijn een eeuwig bestaan te willen beloven!

Daarom dan ook hebben zij (de christenen) een afschuw van de brandstapels en veroordeelen zij de lijkverbranding. Alsof niet elk lichaam, het moge dan al aan de vlammen worden onttrokken, toch door verloop van jaren tot stof wordt opgelost, waarbij het geen verschil maakt, of het door wilde dieren

Sluiten