Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Russische litteratuur, die reeds vroeger het onderwerp mijner studiën uitmaakte, las ik de vijf deelen der uRécits», verschenen te Petersburg; ik legde er mij op toe, om met groote nauwgezetheid eenige bladzijden van den oorspronkelijken tekst te vertalen, waarin het karakter en het talent van Gorky het duidelijkst doorschemeren. In de maand Augustus van het jaar 1901 werd mijn arbeid in eene Revue opgenomen.

Het kwam mij voor, dat men, door deze bladzijde te herdrukken, zou beantwoorden aan eene door zoo droevige omstandigheden levendig opgewekte belangstelling. Hun dan die er prijs op stellen, zich eene onpartijdige opvatting te vormen omtrent den mensch Gorky, en zijn arbeid, bied ik een schets aan, waarin zij de hoofdbestanddeelen ervan zullen vinden. Daar zij geschreven werd, alvorens men deze omstandigheden kon voorzien, werd zij niet beïnvloed door de hartstochtelijke beroeringen, die nu misschien ons oordeelsvermogen zouden belemmeren.

Gedurende de laatste drie jaren heeft de romanschrijver zijn arbeid nagenoeg niet vermeerderd. Hij heeft zich gekeerd tot het tooneel; twee zijner drama's: Les Bourgeois en L Asile de nuit zijn op bijzondere wijze geslaagd. Maar niets in zijn laatste pennevruchten heeft eenige wijziging aangebracht in zijn zedelijke en letterkundige physionomie zooals zij zich, definitief vastgesteld, aan ons voordoet in de geschriften, waarvan men hierachter de uiteenzetting zal lezen.

Hierin zal men zien hoe zijn temperament dezen weerbarstige voorbeschikte om een rol te spelen in de gebeurtenissen, welke hij voorzag; en in welk een ernstige dwaling men zou vervallen door dezen man onder een bepaalde politieke partij te willen rangschikken, die ze allen zonder uitzondering met eenzelfde verachting geeselde — hij, de onverbeterlijke zwerver der gedachte, die zich vol fierheid vergeleek met den onheilspeilenden stormvogel.

Overtuigd, dat het niet raadzaam zou zijn, iets in mijn arbeid van 1901 te veranderen, geef ik hem hier

Sluiten