Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander, een publiek zwaarmoedig, dat zwaarmoedig gestemd wil worden door de sombere en ontmoedigende voorstellingen des levens.

Vooral op het tooneel weet hij bijval voor haar in te oogsten; ik heb het genoegen niet gehad, zijn stukken bij te wonen, zoodat het mij niet geoorloofd is, ze te beoordeelen. J)

Er is een mededinger opgestaan, die hem de lauweren betwist. Plotseling, zooals het uitbotten der bladeren in de snel vervliegende Russische lente, heeft de faam van Maxime Gorky krachtig en diep wortel geschoten, in minder dan drie jaren na de verschijning van zijn eerste werk. Hij telt geestdriftige aanhangers in Rusland en in het buitenland begint men zijn novelles te vertalen. Kritieken, die zich niet laten medesleepen door de algemeene geestdrift, zooals Mentschikoff, hebben beweerd, dat hij zijn succes te danken had aan het zonderlinge van zijn geval. Gorky is de zuivere autodidact, de man die aan de school niets ontleend en zichzelf met veel moeite ontwikkeid heeft, gedurende de vrije uren, welke zijn handenarbeid hem overliet. Plotseling heeft hij zich verheven boven de diepere volkslagen, welke hij beschrijft.

Zijn talenten, vrij van alle klassieke vorming, hebben somtijds een bitteren bijsmaak, zij dringen zich op met de oorspronkelijke kracht van het volk, dat ze uitzendt: een Veuillot, een Proudhon hebben ons hiervan merkwaardige voorbeelden geleverd. In Rusland ontmoet men dit verschijnsel meer dan bij ons, in den litterairen avonturier Gorky openbaart het zich met een karakter van zonderlingheid, dat wel geschikt is om de nieuwsgierigheid van het publiek te prikkelen.

Ik heb de vijf deelen gelezen, waarin men den geheelen arbeid van dezen vroeg-rijpen en vruchtbaren schrijver bijeen gebracht heeft — kleine verhalen, langere novellen, alles wat hij sedert eenige jaren in Russische tijdschriften gepubliceerd heeft.

i) Een vroegtijdige dood heeft Tschechof in het afgeloopen jaar ten gravo doen dalen.

Sluiten