Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenmerken, die hun als het ware een familietrek geven — het is de romantische trek.

Romantieken zijn zij door hun lyriek, door de hoedanigheid van hun ontroering voor de natuur, door hun neiging tot het exotieke en het zonderlinge, maar vooral door hun opvatting van den mensch en zijn bestemming door hun vergoding van het individualisme, van de kracht, van den hartstocht, in één woord door de afwezigheid van moraal. Er zijn verhalen van Gorky, die uit de zelfde ader schijnen voortgevloeid als deze of gene novelle van Kipling; de personen die hun in gelijke mate dierbaar zijn, vertoonen dezelfde onstuimige en lage hartstochten, een zelfde zucht om te zwerven, een zelfde brutaal streven, om de wereld te veroveren. De minder democratische D' Annunzio verlangt van een meer verfijnd ras de verdorven energie der Borgia ; maar hij had gerust sommige schetsen van Gorky kunnen onderschrijven; evenzoo zijn protesten tegen de burgerlijke maatschappij, en zijn tirades over de noodzakelijkheid om te leven «in schoonheid,» men zou zeggen dat de Rus een artikel, verschenen in dc s-Gazette de Samarat geschreven heeft onder dicteé van den Italiaan, van wien hij zelfs den naam misschien niet kende.

Ik beweer stellig niet, dat deze drie zoo scherp geteekende talenten een gelijkvormig karakter hebben, maar men zal toch moeten erkennen, dat zij gezamenlijk den lof zingen van dezelfde menschelijke — of onmenschelijk type — zingen die welke men zou kunnen noemen: de jeugdige barbaar.

Het is de ontkenning van het ideaal, dat met veel moeite opgebouwd werd door de moralisten van de vorige eeuw. Arme negentiende eeuwl

Zij geloofde te arbeiden aan de vervolmaking der beschaving; zij beeldde zich in, dat zij haar bij haar wegsterven redelijker, zachtaardiger, en als een betere beschermster der zwakken zou achterlaten. Maar de leer van haar doctrinairen is verbleekt tegenover de practische lessen van haar mannen van de daad. De

Sluiten