Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de krachtige daad aanvallend en onzedelijk. Weet gij niet, dat alle groote dingen tot stand zijn gebracht door groote individuen, en dat men hun de middelen om hun bestemming te bereiken niet karig moet toemeten ?

Zoo stijgt bij het wegsterven eener eeuw, die zoo trotsch gaat op het licht, dat zij verspreidde, op het oogenblik dat zij haar testament van broederlijkheid en solidariteit aan de menschen achterlaat, een zwerm jonge sperwers in de schemering omhoog; hun schrille kreten overstemmen de vreedzame woorden der stervende, en hun klauwen zijn gereed om den buit te verscheuren. Men hoort niets dan hun geluiden aan den letterkundigen hemel; en met onrustige verwachting wendden allen blikken zich naar hen. Beweren zij niet, dat zij het geheim des levens bezitten, dat in het geweld gelegen is?

Het menschdom komt tot de overtuiging dat zijn vroegere meesters, ondanks het verspreide licht, het verzwakt hebben, het walgt van zijn zwakheid en keert zich tot het nieuwe lokaas.

Dichterlijke bespiegelingen, zonder eenige merkbare uitwerking op den loop der dingen! — zullen de bezadigde lieden, of zij die gelooven het te zijn, zeggen. Het is mogelijk. Toch zou het de eerste maal zijn, dat het onwillekeurig samengaan van talrijke schrijvers, naar wie geluisterd wordt, en die een levendige overtuiging vertolken, zonder invloed bleef op de maatschappelijke ontwikkeling, en op de afzonderlijke feiten, waardoor zij zich kenmerkt.

Maxime Gorky is in Rusland een der voorstanders en de meest op den voorgrond tredende vertegenwoordiger van een zoo verspreiden geestestoestand. Het kwam mij voor dat het karakter van dezen jeugdigen romanschrijver een diepgaande studie van zijn werk rechtvaardigde. Ben ik de dupe geweest van zijn schitterend talent, waaraan men zoo moeilijk weerstand kan bieden? Ik zou er werkelijk geen spijt over gevoelen, daar dit nog de beste en aangenaamste wijze is, om

Sluiten