Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GERMAANSCHE iMYTHOLOGIE

1ste DEEL: Vereerde Wezens.

lste HOOFDSTUK : De Goden.

A. — De goden in het algemeen.

Wij hebben reeds gezegd dat het concept der godheid niet de eerste stap is in het mythologisch ontwikkelingsproces. De volkeren die, buiten alle openbaring geplaatst, het beeld van het opperwezen zelf moeten vormen door de kracht der fantazie, bepalen zich eerst bij het vergoden en vereeren van sommige natuurkrachten of verschijnsels, welke meest hunne verbeelding treffen en die hun meest schade of voordeel kunnen veroorzaken, zooals de zon met haar licht, de nacht met hare duisternis, de aarde, de wind, enz. Zulke wezens worden als natuurelementen, met overschatting hunner werkdadigheid, stoffelijk opgevat, ofwel om het geheimzinnige en minder tastbare, dat hen omringt, met eene halfonstoffelijke, bovenmenschelijke persoonlijkheid bedeeld, en als geesten beschouwd. Deze geesten zijn niet geheel uit den kring der natuurkrachten losgerukt, en van de wetten derzelve onafhankelijk. Er zijn volksstammen die, van hoogere beschaving verstoken, zich niet boven dit eerste en'tweede ont-

Sluiten