Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen. Het volk heeft in zijnen nationalen trots, die helden geschapen om hen, en, door hen, zichzelf tot de godheid op te leiden. De namen hebben zij gegeven uit den stam omdat die halfgod den geheelen stam verpersoonlijkt, zoodat Ingvi, de vermeende stamvader of mythologische oorsprong is der bestaande Ingvionen, Irmin der Erminonen, en Istvi der Istaevonen.

Maar ook deze namen brengen ons tot den god Dys terug. Ingvionen zijn de vereerders van Ingvi, of Ing, en zij woonden in Denemark. Welnu in het Ags. epos Beowulf, heeten (i) de Oost-Denen Ingwinen of vrienden van Ing. M^t Ing (ogm. ingvaz, de gekomene) bedoelden zij hunnen eersten koning of stamvader. Bij de Noorsche Skalden heeten alle Zweedsche koningen Ynglingar. Vandaar de naam der Zweedsche kronijk Inglingasaga. Doch ook de god Freyr wordt in de Zweedsche sage Ingvi genoemd (2). En Freyr is de Noorsche benaming van den hemelgod Dys (3). Zoo staat dus Ing of Ingvi gelijk met Dys en wij mogen besluiten dat de Ingvionen hun geslacht hebben willen verheerlijken met het te doen opklimmen tot Dys, gelijk de Romeinen met hun ras te doen afstammen van CEnoas, zoon der godin Venus (4).

(1) Vers 1045 en 1320.

(2) Cfr. Beowulf. Angelsaksisch volksepos vertaald door L. Slmons. Gent, 1896, bl. 193, en Inleiding bl. 8r.

(3) MütXENHOFF, Beowulf, 11.

(4.) Goden of halfgoden te nemen als stamvaders der volkeren of vorstenhuizen is een algemeen verschijnsel. Zoo was ook de Grieksche mythologische held Hellen, zoon van Deucalion, de stamvader der vier Grieksche volksstammen, Doriërs, Eoliërs, Acheiërs en Ioniërs. Zoo werden in den tijd van het ultra-classicisme, de Franschen opgeleid tot eenen God Francus. (Cfr. Franciade van Ronsard), de Bataven, tot Baato (Cfr. P. P. Hooft : Baelo of de oorsprong der Hol-

Sluiten