Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende lichtgoden. Sagen op haar betrekkelijk komen hierna ter sprake.

Dezelfde grondgedachte vindt men in den reeds vermelden strijd van Tyr met den Fenriswolf, de hemelgod bestrijdt de duisternis. Ook bij de Grieken wordt de lichtgod Phebus Apollo ivolvendooder geheeten.

De wanengod Freyr, dien we alzoo bij alle volkeren terugvinden, heerscht volgens de Edda's in Alvenheim, hij regeert over de Alven of de goede geesten, welke de aarde omzweven. Hij werd immers aangeroepen als den gever van regen en zonneschijn, van vruchtbaarheid in het algemeen. Volgens eene sage, bezat hij eenen wagen dooreenen goudborsteligen ever voortgetrokken, doch in werkelijkheid was die slechts een gouden helm met eenen goudborsteligen ever daarin gesmeed, werk van den dwerg Sindri. Hij had een paard, een wonderschip : Skidbladnir door Swaldi's zonen vervaardigd (Grimn. 43), ruim, en desnoods opvouwbaar (Gylf. 43), en een zwaard, dat van zelf in zijne hand vocht, maar dat buiten zijne hand krachteloos werd.

Vele offers zooals paarden, ossen, runders werden Freyr opgedragen (SAXO GRAMM. i, 50; 3, 120) en vele tempels hem toegewijd; onder anderen was hem, benevens Odin, ook de prachtige tempel van Upsala toegeheiligd (ADAM V. BR. 4, 27); menige plaatsnaam werd uit zijnen naam gevormd. Op feesten of gezellige bijeenkomsten werden de bekers te zijner eer geledigd om voorspoed te bekomen. Ook werd bij zijnen naam gezworen, blijkens den IJslandschen eed van 927 « ik zweer den eed zoo waar Freyr en Njord en de almachtige god (Thor) mij helpt. » Des winters, werd het beeld van Freyr op eenen wagen door het land gevoerd om zijne bescherming over de veldvruchten

Sluiten