Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noorsche Odin, die naar hem geschapen is, zal hij een vurig vrouwenminnaar geweest zijn, zoodat geheel het wezen van Woden beantwoordt aan hetgene men van het Germaansche volk in de woeligste tijden van zijn bestaan mag verwachten. Hij gelijkt een levenslustig, strijdgierig edelman, die zich roekeloos in velerlei wilde avonturen wikkelt, maar zijn volk met lijf en ziel beschut en rijkelijk bedeelt; met een woord, het ideaal van een Germaanschen vorst!

Odin (Woden) in het Noorden.

In het Noorden treffen we overvloedige stof om een volledig Odinsbeel i ie schetsen. De talrijke Eddaliederen, uitingen van de officieele hofpoëzie, stellen overal Odin als den oppersten hemelgod aan, hoewel bij het volk van Noorwegen Thor de bovenhand houdt. Toch heeft Odin, zoowel als Woden in Duitschland, mededingers te overwinnen gehad om den hoog-sten troon te beklimmen. De sagen verhalen dat eenmaal zijne plaats ingenomen was door zijne broeders Wili en We, een andermaal door Mitodin. Deze werd echter met al zijne aanhangers vernietigd, door een enkelen blik van Odin. Die mededingers hem door de sagen gegeven, beteekenen den strijd dien de eeredienst van Odin heeft moeten leveren om vroeger bestaande eerediensten te overvleugelen.

Odin was van het Zuiden (Saksenland) naar Scandinavië gekomen. Doch zijn wezen is door de geleetde skaldenkunst sterk ontwikkeld. Volgens de Snorra Edda (Gylf 7) was Odin zoon van Bor, welke ontstaan was in het begin der wereld, uit het ijs door de koe Andhumla belekt. Zijne moeder was Bestla, de dochter van den reus Bolthorn ; zijne

V

Sluiten