Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was daarenboven met bovenmenschelijke kracht begaafd, zoodat hij den goudschat van Fafnir won, en met zijne wondere tooverkap het vuur doortrok, dat Brynhilde omringde, en haar uit den tooverslaap wekte. De vader van Sigurd, Sigmund, had een zwaard van Odin ten geschenke ontvangen. Eens, toen Wolsung. vader van Sigmund, eene koningshalle had laten bouwen, en de gasten bij de verlovingsplechtigheid zijner dochter 's avonds rond het haardvuur zaten, trad een vreemdeling binnen. Het was een groote grijsaard, eenoogig, met breeden hoed en mantel en bloote voeten. Hij had een zwaard in de hand, dat hij met geweld tot aan het gevest in den boom stak, die in de halle stond: « Die bij machte is het zwaard uit den boom te trekken, zegde hij, zal het van mij ten geschenke ontvangen. » Hiermede ging de vreemdeling weg. Al de gasten van Wolsung beproefden hunne macht, maar te vergeefs. Sigmund alleen was sterk genoeg om het zwaard los te maken. Hij gebruikte het moedig en het gaf hem zege. Maar als hij zelf oud geworden was, en eens oorlog voerde, sloeg hij zijn zwaard zoo geweldig tegen de lans van zijnen tegenstrever dat het in twee stukken sprong. Dat was een teeken dat. zijn uur gekomen was, dat Odin hem riep naar het verblijf der helden, naar Walhalla.

Wolsung, Sigmunds vader, was op wonderbare wijze geboren. Zijn vader was lang kinderloos gebleven, en smeekte Odin om de gunst van den huwelijkszegen. Odin zond door tusschenkomst eener hemelinge, Hlj9d, eenen appel aan de vrouw van Rerir. Zij at deze vrucht en baarde kort nadien haren zoon Wolsung, die een sterke strijder werd en vele zegepalmen wegdroeg.

Rerir's vader, Sigi, ging door voor Odin's zoon.

Sluiten