Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wagen over de wolken, bestuurd door een machtig wezen dat dondersteenen en bliksemstralen op aarde smijt om de stervelingen te verschrikker, en te kastijden. In Zweden zegt het volk nog als het dondert : godgubben iker, d. i. de goede oude rijdt; in Duitschland : der liebe Gott fahrt, d. i. de goede god rijdt; in Vlaanderen zeggen de moeders, wanneer zij van den donder gebruik willen maken om hunne kinders schrik op het lijf te jagen : « Hoort, Jezuken lijft! »

Donar was bij alle Germaansche stammen gekend en zelfs als eene voorname godheid vereerd. Zijn naam luidt Ohd. Donar, Os. Thuner; Ags. Thunos, On. Thor, Ofri. Thunaer\ Ogm. Thunaraz. De hem gewijde dag heet Ohd. donarestag, Alem. toneristag, Ags. thunresday, Oeng. thunresdai, Neng. thursday, On. thorsdagr, Ovla. donredag, Ndl. donderdag.

In de interpretatio romana wordt Donar eerst door Hercules (tac. Germ. c. 3) of ook door Vulcanus (C.ES. D. bello gall. 6, 21), of zelfs later doorjupiter weergegeven. De Ohd. bronnen, welke van Donar gewag maken, zijn schaarsch; doch in de Saksische doopbelofte van 772 komt zijn naam op de eerste plaats voor : « ec forsacho... Thuner ende Woden ende Saxnote ».De Latijnsche, en vooral de Oudnoorsche bronnen, integendeel, gewagen meermaals van dien machtigen god. In een sermoen van den H.EIigius, geloofsprediker omtrent 630, komt het volgende vóór : « nullus diem Jovis absque festivitatibus sanctis, nee in Maio, nee ullo tempore in otio observet » 1) d. i. niemand mag den Donderdag in ledigheid vieren, wanneer deze niet met een heiligdag samentreft, zoo min in Mei als op andere tijden. In den Indiculus

(1) Grimm, D. Alyth., 1835, Anhang XXIX.

Sluiten