Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minste door zijne afkomst, in de nauwste betrekking staan met Dys en zijne afstammelingen. Gelijk vuur en bliksem, heeft Loki een dubbel wezen : hij brengt voordeel en schade, is soms vriend, soms vijand van de goden, stelt een einde aan het aangename en het onaangename, aan zomer en winter. Doch van die dubbele gedaante is de slechte overheerschend gebleven. Hij is het booze Beginsel. Als bliksem vergezelt hij veelal den dondergod, zooals uit de Thorsagen blijkt. Gelijk de bliksem is hij onbestemd van vorm, hij neemt alle gedaanten aan : soms is hij vogel, soms zalm, soms merriepaard, soms koe. Daarin gelijkt hij den al ven. Vermits hij alles wil verderven en ten einde brengen, speelt hij ook eene aanzienlijke rol in de verwoesting op het einde der wereld. Toch wordt hij in den algemeenen ondergang medegestraft. Enkelen zien daarin herinneringen aan de christelijke leer en vatten Loki op als Lucifer, den vijand van God, die ook op het einde der wereld zijn uiterste krachten zal gebruiken om het rijk van God te bestormen. Loki is uitsluitend eene Noorsche godheid : in Duitschland zijn geene berichten nopens hem voorhanden. Zelfs in het Noorden zijn geene sporen aan te treffen van eenen afzonderlijken eeredienst van Loki.

Gylf. c. 33, zegt dat Loki de zoon is van den reus Farbauti en van de reuzin Laufey of Nal; zijne broeders heeten Byleiptr en Helblindi; zijne echtgenoote is Sigyn, die, volgens de mythe van Utgardloki, de schaal houdt om het gift te vangen dat anders uit de slang op Loki's aangezicht druppelt. Hun beider zoon is Nari of Narfi, die, in eenen wolf veranderd, zijnen broeder Wali verscheurde. Loki had nog eene andere vrouw, de reuzin Angrboda (onheilbrengster), die hem drie kinderen schonk : de

Sluiten