Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Thor, en vooral van Loki (de warme lucht), in vrijheid gesteld.

Deze sage heeft eenige gelijkenis met den boom des levens uit het aardsch paradijs, bij wiens vruchten het eerste menschenpaar ook zijn bestaan zou kunnen rekken in onbepaalde lengte van dagen, alsook met de Grieksche fabel van de Hesperiden, die Hera's gouden appelen bewaarden.

De sage van den bouwmeester, waar Loki een merriepaard wordt, en Sleipnir, Odin's ros, ter wereld brengt, hebben wij onder de Thorsagen medegedeeld, alsook de sage van Geirröd, waar Thor zelf door Loki uitgeleverd wordt, maar niet zonder wraak te nemen. Dat Loki den halsband van Freya, het glanzende Brisingamen, verbeelding van den lichtschat, gestolen had en hem, na eenen harden kamp, aan Heimdall moest wedergeven, werd vroeger bij de bespreking van Heimdall vermeld. Hoe deze diefstal gebeurde verhaalt de sage van Olaf Tryggwason.

Odin had met droefheid vernomen dat Freya een kostelijk halssieraad van de dwergen bekomen had, en hij beval Loki het te rooven, op straf van verbanning. Als Loki nu aan Freya's verblijf kwam, vond hij allen toegang gesloten en hij bibberde van koude. Hij veranderde zich in eene vlieg, ging speuren aan alle grendels en spleten, totdat hij eindelijk langs den gevel eene opening vond, zoo groot als het oog eener naald. Zoo kwam hij binnen en vond Freya slapend; maar zij lag op het slot van den halsband, zoodat hij hem niet kon losmaken. Toen nam hij de gedaante eener vloo aan, stak Freya op de wang, zoodat deze zich omkeerde, en nam den halsband mede.

Loki verschijnt hier als de roover van het licht in de godenwereld, terwijl Heimdall daarvan de verdediger is.

Sluiten